Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Haragosa, egy telefonfülke és négy gumiabroncs látta kárát, hogy nem bírt indulataival a vádlott- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Ajkai Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság, súlyos testi sér­tés kísér­le­te és ron­gá­lás miatt emelt vádat azzal a 23 éves fér­fi­val szem­ben, aki négy óra lefor­gá­sa alatt meg­ron­gált egy tele­fon­fül­két, bán­tal­maz­ta isme­rő­sét, végül egy sze­mély­au­tó kere­ke­it szur­kál­ta ki Ajkán.

A vád­irat sze­rint az ittas elkö­ve­tő 2020. már­ci­us 6-án este hét óra körül egy tele­fon­fül­ké­ből hívta barát­nő­jét, aki­vel a beszél­ge­tés során össze­ve­szett. A férfi ezután ide­ges­sé­gé­ben több­ször bele­rú­gott a fülke olda­lá­ba, majd kiszed­te a fül­ke­aj­tó üve­gét. A cse­lek­mé­nyé­vel oko­zott 6400 forin­tos kárt később a táv­be­szé­lő állo­mást üze­mel­te­tő cég­nek önként meg­té­rí­tet­te.

A vád­lott két órá­val később egy isme­rő­sé­vel futott össze a város­ban, akire hara­gu­dott, mert a férfi koráb­ban szi­dal­maz­ta az édes­any­ját. A még min­dig ittas elkö­ve­tő ekkor hátul­ról, ököl­lel, olyan erő­vel ütöt­te fejbe a sér­tet­tet, hogy az elesett és esz­mé­le­tét vesz­tet­te, majd a föl­dön fekvő isme­rő­sét több­ször meg­rúg­ta, a bán­tal­ma­zás­sal pedig csak egy férfi köz­be­lé­pé­sé­re hagyott fel. A sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, azon­ban a súlyo­sabb követ­kez­mé­nyek csak a szem­ta­nú köz­be­lé­pé­sé­nek köszön­he­tő­en marad­tak el.

A férfi ámok­fu­tá­sa tovább foly­ta­tó­dott, ami­kor újabb két óra eltel­té­vel egy utcán par­ko­ló gép­ko­csi mind a négy kere­két kiszúr­ta, s ezzel 220 000 forint kárt oko­zott, mely­ből 200 000 forin­tot utóbb önként meg­té­rí­tett a sér­tett­nek.

Az ügyész­ség a vissza­eső­nek minő­sü­lő elkö­ve­tő­vel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás­ra tett indít­ványt az Ajkai Járás­bí­ró­ság­nak azzal, hogy beis­me­ré­se ese­té­re a vád­lot­tat 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól pedig 2 évre tilt­sa el.