Főoldal » Archív » Haragudott rá, ezért feljelentette volt élettársát

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az asszony ellen bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Deb­re­ce­ni Járásbíróságra

A haj­dú­had­há­zi asszony 2017. már­ci­us 3-án a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon tett fel­je­len­té­sé­ben azt állí­tot­ta, hogy 2017. már­ci­us 3-ára vir­ra­dó éjsza­ka meg­je­lent a laká­sán a koráb­bi élet­tár­sa és őt bán­tal­maz­ta, sze­xu­á­lis együtt­lét­re kényszerítette.

A fel­je­len­tést köve­tő­en a nyo­mo­zó ható­ság az asszony volt élet­tár­sát gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt, majd őri­zet­be véte­lé­re és elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re is sor került.

Az asszony a nyo­mo­zás során huza­mo­sabb ideig kitar­tott állí­tá­sa mel­lett, azon­ban a volt élet­tár­sá­val tör­tént szem­be­sí­té­se alkal­má­val elis­mer­te, hogy a fel­je­len­té­sé­ben rög­zí­tett állí­tá­sai valót­la­nok. Elmond­ta továb­bá, hogy a közöt­tük tör­tént vesze­ke­dés miatt dühös lett és ezért tett valót­lan fel­je­len­tést volt élet­tár­sa ellen.

Ezt köve­tő­en a Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a volt élet­társ elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát meg­szün­tet­te, majd az elle­ne indult bün­te­tő­el­já­rást is megszüntették.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen bün­te­tő­el­já­rást ered­mé­nye­ző hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.