Főoldal » Hírek » Harc az emberkereskedelem ellen

Feb­ru­ár 22: az áldo­za­tok világ­nap­ja.

Áldo­za­tok nin­cse­nek elkö­ve­tők nél­kül. 2020. júli­us 1-től pedig azok is bűn­cse­lek­ményt való­sí­ta­nak meg, akik ember­ke­res­ke­de­lem áldo­za­tá­nak szol­gál­ta­tá­sa­it veszik igény­be. Dr. Windt Szand­ra, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet tudo­má­nyos főmun­ka­tár­sa az ember­ke­res­ke­de­lem sér­tett­je­i­nek spe­ci­á­lis hely­ze­té­ről, ezen bün­te­tő­el­já­rá­sok nehéz­sé­ge­i­ről beszélt nekünk. Ha segít­ség­re van szük­sé­ge, jelez­ze a rend­őr­sé­gen a 112-es szá­mon, az ille­té­kes ügyész­sé­gen (https://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/​) vagy az Orszá­gos Krí­zis­ke­ze­lő és Infor­má­ci­ós Tele­fon­szol­gá­lat +36-80-20-55-20-os tele­fon­szá­mán.