Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Harmadszor is súlyos testi sértés a vád – börtön vár a bántalmazóra - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 46 éves fér­fi­val szem­ben, aki az albér­le­té­ben verte meg barát­nő­jét, annak elle­né­re, hogy egy hónap­pal koráb­ban testi sér­tés miatt fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélték.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és barát­nő­je a bérelt lakás­ban össze­ve­szett, majd a férfi több alka­lom­mal fején és mell­ka­sán ököl­lel meg­ütöt­te a nőt, aki az arcán is meg­sé­rült, vala­mint bor­da­tö­rést szenvedett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben súlyos testi sér­tés bűn­tet­te elkö­ve­té­se miatt emelt vádat, mely­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a közel 78.000 forint össze­gű bűn­ügyi költ­sé­get is a vád­lott fizes­se meg.

Mivel a vád­lott a cse­lek­mé­nyét fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma alatt követ­te el, az ügyész­ség indít­ványt tett a koráb­bi bün­te­tés vég­re­haj­tá­sá­ra is. Ugyan­is ha az elkö­ve­tő a pró­ba­idő alatt újabb szán­dé­kos bűn­cse­lek­ményt követ el, a fel­füg­gesz­tett bün­te­tést az új bün­te­tés­sel együtt végre kell hajtani.

Így ha a bíró­ság a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ja ki, a mos­ta­ni cse­lek­mé­nye miat­ti bün­te­té­sen túl továb­bi más­fél év sza­bad­ság­vesz­tés letöl­té­se is vár rá.