Főoldal » Hírek » Három embert gázolt el, de nem állt meg - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki elő­ször három sze­mélyt ütött el gép­ko­csi­já­val, majd egy szem­be köz­le­ke­dő autó­nak is neki­ment, de egyik eset­ben sem állt meg.  

A vád­irat sze­rint 2020 júli­u­sá­nak végén az elkö­ve­tő az éjsza­kai órák­ban vezet­te autó­ját Fel­sőnyár­egy­há­za lakott terü­le­tén. Mivel nem meg­fe­le­lő sebes­sé­get válasz­tott, így nem tudta követ­ni az út vonal­ve­ze­té­sét. Hala­dá­sa során így letért a jobb olda­li útpad­ká­ra és elütöt­te az ott gya­lo­go­san, egy­más mögött köz­le­ke­dő három sér­tet­tet. Mind­há­rom gya­lo­gos meg­sé­rült. Egyi­kük könnyebb, másik súlyos, a har­ma­dik pedig mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A férfi a bal­eset után nem állt meg, tovább­haj­tott. Ezt köve­tő­en Fel­sőnyár­egy­há­za lakott terü­le­tén kívül az úttest bal olda­lá­ra áttér­ve haladt. Ezt ész­lel­te a szem­be köz­le­ke­dő autós és az ütkö­zés elke­rü­lé­se érde­ké­ben fél­re­állt. Az elkö­ve­tő nem kor­ri­gál­ta a jár­mű­ve pályá­ját és így annak vissza­pil­lan­tó tük­ré­vel a fél­re­állt autó tük­ré­hez hoz­zá­ért. Ekkor sem állt meg, hanem tovább­haj­tott.

A fél­re­állt autós a férfi után for­dult, majd őt meg­ál­lí­tot­ta és közöl­te, hogy rend­őrt hív. Azt azon­ban a férfi nem várta meg, hanem elhaj­tott Csév­ha­raszt­ra. Ott egy zsák­ut­cá­ba kanya­rod­va nem tudott tovább halad­ni, így az autó­ját hát­ra­hagy­va gya­lo­go­san elme­ne­kült.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge és három rend­be­li segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat.