Főoldal » Archív » Három év börtönbüntetésre ítélték az idős asszonyt kifosztó nőt Kiskunhalason

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tott egy  har­minc­éves tom­pai nőt, aki 2020. janu­ár 7-én magát a csa­lád­se­gí­tő iroda alkal­ma­zott­já­nak kiad­va kifosz­tott egy het­ven­ki­lenc éves asszonyt.

A vád sze­rint a vád­lott 2020. janu­ár 7-én reg­gel a nyi­tott kapun bement a sér­tett tom­pai házá­nak udva­rá­ba, hogy onnan pénzt lop­jon. A vád­lott valót­la­nul azt állí­tot­ta az idős asszony­nak, hogy a csa­lád­se­gí­tő iro­dá­tól jött, ezért az ebéd­szál­lí­tás­hoz étel­tar­tót, vala­mint az ebéd­hez járó desszert­re 200 forint kész­pénzt kért tőle.

A sér­tett a vád­lott által elmon­dot­tak­ban nem kétel­ke­dett, ezért a szo­bá­ba ment, a szek­rény fiók­já­ban tar­tott pénz­tár­cá­ját elő­vet­te és abból a vád­lott­nak oda­ad­ta a 200 forin­tot. Ezután a vád­lott – kihasz­nál­va, hogy az idős sér­tett las­san és nehe­zen mozog – a fiók­ból a tár­cát kivet­te és abból ello­pott 17.000 forint kész­pénzt. A tár­cát ezután egy szék­pár­na alá rej­tet­te és siet­ve elhagy­ta a helyszínt.

A sér­tett az idős kora és egész­sé­gi álla­po­ta miatt a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra nem volt képes, ami miatt a vád­lott tette nem lopás­nak, hanem kifosz­tás bűn­tet­té­nek minő­sül, amit a tör­vény egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyeget.

A rend­őrök a vád­lot­tat még aznap őri­zet­be vet­ték, majd a bíró­ság letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te. A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat kifosz­tás bűn­tet­te miatt 2020. feb­ru­ár 6-án állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat és három év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azzal, hogy a zsák­má­nyolt 17.000 forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is elren­delt. Az íté­let jog­erős, elle­ne senki sem fellebbezett.