Főoldal » Archív » Három éves gyermekét bántalmazta a tetétleni asszony

Az elkö­ve­tő ellen a Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járásbíróságon.

2016. szep­tem­ber 7-én az esti órák­ban a csa­lád tetét­le­ni házá­ban a vád­lott ész­re­vet­te, hogy kis­ko­rú gyer­me­ke az ágyba pisilt.

A fel­dü­hö­dött asszony egy kis­ujj­nyi vas­tag­sá­gú diófa vessző­vel több­ször rácsa­pott a gyer­mek lába­i­ra, majd egy alka­lom­mal őt tenyér­rel arcon ütötte.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a láb­szá­ra­in és a bal boká­ján zúzó­dá­sos, a szá­ján pedig repesz­tett sérü­lést szen­ve­dett. Figye­lem­mel a sérült test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés mód­já­ra, esz­kö­zé­re, a vád­lott szán­dé­ka 8 napon túl gyó­gyu­ló, csont­tö­rés­sel járó sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A bán­tal­ma­zott gyer­mek élet­ko­rá­ra tekin­tet­tel véde­ke­zés­re kép­te­len­nek minősül.

A Püs­pök­la­dá­nyi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Püs­pök­la­dá­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban az ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság ren­del­je el az asszony párt­fo­gó felügyeletét.