Főoldal » Hírek » Három évet kapott, mert elcsalta az idős asszony házát- a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál vagy fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re foly­ta­tó­la­go­san, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 48 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, vissza­eső­nek minő­sü­lő füzes­gyar­ma­ti férfi ellen, aki egy idős asszony meg­té­vesz­té­sé­vel meg­sze­rez­te annak házát. A ter­helt­nek egy továb­bi csa­lás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell, amely­nek elkö­ve­té­sé­ben a 23 éves fia is részt vett társ­tet­tes­ként, így ő is most állt bíró­ság elé.

A 48 éves férfi, aki a vád­be­li idő­szak­ban rend­sze­res jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, mun­ka­ke­rü­lő élet­mó­dot foly­ta­tott, 2016 őszén ismer­ke­dett meg egy 64. évé­ben járó füzes­gyar­ma­ti asszonnyal, aki egész­sé­gi álla­po­ta miatt eddi­gi lakó­há­za helyett mási­kat kere­sett magá­nak. A férfi arra vette rá az idős asszonyt, hogy aján­dé­koz­za fiá­nak a házát, és majd meg fogja kapni csa­lád­ja ingat­la­nát. Az egy­ol­da­lú aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dés, amely­ben a sér­tett a 23 éves fér­fi­nak aján­dé­koz­za az 1.655.000 Ft érté­kű ingat­lan tulaj­don­jo­gát, meg is köt­te­tett, azon­ban a sér­tett a cse­re­in­gat­lan tulaj­don­jo­gát sem akkor, sem a későb­bi­ek­ben nem kapta meg. 

A fel­aján­lott cse­re­ház ugyan­is a 48 éves ter­helt lányá­nak tulaj­do­na volt és jel­zá­log miatt elide­ge­ní­té­si és ter­he­lé­si tila­lom alatt állt. Az aján­dé­ko­zá­si szer­ző­dés alá­írá­sát köve­tő­en a sér­tett oda­köl­tö­zött ugyan a cse­re­ként fel­aján­lott ingat­lan­ba, ahol a 23 éves ter­helt is lakott a csa­lád­já­val, de olyan módon bán­tak az idős nővel (pl. az ágyán alud­tak), hogy a sér­tett elme­ne­kült onnan. A 48 éves ter­helt a szer­ző­dés meg­kö­té­se után azt állí­tot­ta a sér­tett­nek, hogy a „cse­ré­vel” érin­tett ingat­la­nok nem azo­nos érté­kű­ek, ezért a sér­tett még tar­to­zik neki és csa­lád­já­nak, amit áru­vá­sár­lá­si hite­lek fel­vé­te­lé­vel elin­téz­het­nek. Ennek érde­ké­ben 2016 novem­be­ré­ben a sér­tett egy szeg­hal­mi műsza­ki áru­ház­ban két alka­lom­mal össze­sen közel 550.000 Ft érték­ben vett fel áru­vá­sár­lá­si hitelt külön­bö­ző műsza­ki cik­kek, ház­tar­tá­si gépek meg­vá­sár­lá­sá­hoz, ame­lye­ket a ter­hel­tek csa­lád­ja válasz­tott ki és az ő hasz­ná­la­tuk­ba is kerül­tek. A sér­tett részé­re oko­zott 2,2 M Ft-os kár nem térült meg.

2018 júni­u­sá­ban a 23 éves férfi adás­vé­te­li elő­szer­ző­dést kötött az elő­ző­ek sze­rint ingye­ne­sen meg­szer­zett sér­tet­ti ingat­lan­ra egy másik asszonnyal, aki­vel abban egyez­tek meg, hogy az ingat­lan 1.900.000 Ft-os vétel­árát úgy tör­lesz­ti, hogy a szer­ző­dés­kö­tés­kor 300.000 Ft-ot átad, a továb­bi rész­le­te­ket pedig havi 50.000 Ft-os rész­let­ben fize­ti. Idő­köz­ben, 2019 már­ci­u­sá­ban a bíró­ság az előb­bi bűn­cse­lek­ménnyel össze­füg­gés­ben zár alá vette az ingat­lant, ezt azon­ban a két ter­helt eltit­kol­ta a vevő elől, és hagy­ták, hogy az adás­vé­tel remé­nyé­ben tovább fizes­se a vétel­ár rész­le­te­ket; a részé­re 400.000 Ft kárt okoz­tak, amely szin­tén nem térült meg.

A Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság a 48 éves fér­fit 2 rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 3 év bör­tön­bün­te­tés­re és 4 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, míg fiá­val szem­ben 300.000 Ft pénz­bün­te­tést sza­bott ki. Köte­lez­te ezen felül őket a sér­tet­tek kárá­nak meg­té­rí­té­sé­re, ille­tő­leg az eljá­rás során fel­me­rült közel 500.000 Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az íté­let nem jog­erős, mert a ter­hel­tek és védő­ik fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be ellene.