Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Három férfi letartóztatását indítványozta az ügyészség állam elleni bűncselekmény miatt – a Zala Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség alkot­má­nyos rend erő­sza­kos meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra irá­nyu­ló elő­ké­szü­let bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy 53 éves zalai és egy 68 éves veszp­ré­mi és egy 88 éves váci férfi letar­tóz­ta­tá­sát. A fér­fi­ak olyan szer­ve­zett cso­port meg­ala­kí­tá­sá­ban vet­tek rész, amely a hata­lom erő­sza­kos átvé­te­lét tűzte ki célul.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak tár­sa­ik­kal elha­tá­roz­ták Magyar­or­szág alkot­má­nyos rend­jé­nek meg­dön­té­sét és a hata­lom átvé­te­lét. A cél­ju­kat 2023. novem­ber 5-én, az egyik nép­sze­rű inter­ne­tes vide­ó­meg­osz­tó por­tál­ra fel­töl­tött vide­ó­ban a nyil­vá­nos­ság szá­má­ra kinyil­vá­ní­tot­ták. A fel­vé­tel sze­rint ter­vü­ket kül­föl­di fegy­ve­res cso­por­tok bevo­ná­sá­val, illet­ve a Magyar Hon­véd­ség és a rend­vé­del­mi szer­vek elle­ni erő­sza­kos fel­lé­pés­sel kíván­ják vég­re­haj­ta­ni. A hata­lom erő­sza­kos átvé­te­le érde­ké­ben ekkor beje­len­tet­ték az un. „Szkí­ta Nem­zet­őr­ség” meg­ala­ku­lá­sát is.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda Nyo­mo­zó Főosz­tály Erő­sza­kos Bűn­cse­lek­mé­nyek Elle­ni Osz­tá­lya foly­tat­ja, a ház­ku­ta­tá­sok és lefog­la­lá­sok során beszer­zett ada­tok alap­ján 8 sze­mélyt hall­ga­tott ki gya­nú­sí­tott­ként, közü­lük három, őri­zet­be vett sze­mély letar­tóz­ta­tá­sá­ra tett előterjesztést.

Az elő­ter­jesz­tést meg­ala­po­zott­nak tart­va a Zala Vár­me­gyei Főügyész­ség - a bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és az elkö­ve­tők sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­re is figye­lem­mel - a szö­kés elrej­tő­zés veszé­lyé­re, a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­sé­re, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re hivat­koz­va indít­ványt tett mind­há­rom férfi letartóztatására.

Az ügyé­szi indít­vány­ról a Zala­eger­sze­gi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja mai napon fog dönteni.