Főoldal » Hírek » Három napon belül bíróság előtt a férfi, aki vesztegetéssel próbálta megúszni a rendőri intézkedést- fotóval – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt ma bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román fér­fit, aki 2000 forin­tot pró­bált átad­ni a rend­őrök­nek azért, hogy hagy­ja­nak fel a meg­kez­dett intézkedéssel.

2024. ápri­lis 14-én, 16 óra­kor, a Kőbá­nyán szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő rend­őrök ész­lel­tek egy par­ko­ló autót. A kocsi­nak hiány­zott az elül­ső ható­sá­gi jel­zé­se, sérült volt a hátsó lök­há­rí­tó­ja és az egyik hátsó lám­pá­ja, továb­bá az úttes­ten a jármű mel­lett üveg­tör­me­lék volt. Sza­bály­sér­tés miatt a rend­őrök intéz­ke­dést kez­de­mé­nyez­tek az autó mel­lett álló har­min­cas éve­i­ben járó kül­föl­di fér­fi­val szem­ben. A férfi átad­ta az ira­ta­it, ame­lyek ellen­őr­zé­se­kor a rend­őrök meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a jár­mű­vet és a rend­szám­táb­lát körözik. 

Ezt köve­tő­en a férfi 2.000 forint cím­le­tű papír­pénzt akart a rend­őr zse­bé­be tenni, miköz­ben azt mond­ta, hogy „Haver, hagy­juk ezt az egé­szet, men­je­tek innen. Ez itt van, igya­tok egy kólát”. A pénz átadá­sát a rend­őr elhá­rí­tot­ta, egy­út­tal fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit, hogy cse­lek­mé­nyét fejez­ze be, mert azzal bűn­cse­lek­ményt való­sít meg. A férfi azon­ban a bank­je­gyet a rend­őr zse­bé­be tette azért, hogy a rend­őrök hiva­ta­li köte­les­sé­gü­ket meg­szeg­ve a meg­kez­dett eljá­rást továb­bi intéz­ke­dés nél­kül fejez­zék be, és távoz­za­nak a helyszínről.

A nyo­mo­zó ügyész­ség elren­del­te az elkö­ve­tő őri­ze­tét, majd köte­les­ség meg­sze­gé­sé­re irá­nyu­ló hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se miattgyor­sí­tott eljá­rás­ban – a mai napon bíró­ság elé állította.

Az ügy­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék dönt.

A fotón a lefog­lalt vesz­te­ge­té­si pénz látható. 

a lefoglalt 2000 forintos bankjegy