Főoldal » Archív » Három rabló letartóztatásának meghosszabbítását indítványozta az ügyész

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben indít­ványt tett annak a két fér­fi­nak és egy nőnek a letar­tóz­ta­tá­sa határ­ide­jé­nek hosszab­bí­tá­sá­ra, akik haj­nal­ban két sér­tet­től vet­ték el erő­szak­kal a pén­zü­ket.

Az elkö­ve­tők 2019. októ­ber 8-án egy esz­ter­go­mi sörö­ző­ben ismer­ked­tek meg a sér­tet­tek­kel, akik­nek a bizal­má­ba fér­kőz­tek, ész­re­vet­ték, hogy az egyik sér­tett nagyobb mennyi­sé­gű kész­pénzt tart magá­nál.

Az elkö­ve­tők és a sér­tet­tek a sörö­ző­ből egy másik bárba men­tek át, ahol tovább foly­tat­ták az ita­lo­zást, végül éjfél után a sér­tet­tek elkö­szön­tek, és a bár­ból elin­dul­tak. Az elkö­ve­tők ekkor elha­tá­roz­ták, hogy a sér­tet­tek pén­zét meg­szer­zik. A két férfi gya­nú­sí­tott kissé lema­radt, hogy a sér­tet­tek ne vegyék őket észre, mialatt a nő utol­ér­te sér­tet­te­ket, akik­nek sze­xu­á­lis kap­cso­lat­ra ajánl­ko­zott.

A hely­szí­nen meg­je­lent a két férfi gya­nú­sí­tott, akik szín­leg szá­mon kér­ték a sér­tet­te­ket, hogy miért ölel­get­ték a nőt. Az egyik férfi ököl­lel több­ször meg­ütöt­te az egyik sér­tet­tet, a föld­re ránt­va is bán­tal­maz­ta, miköz­ben a nő kivett a sér­tett nad­rág­ja zse­bé­ből 200.000 forin­tot. A föld­re rán­tott sér­tett a másik zse­bé­ben tárolt 93.000 forint­ját kivet­te és a szá­já­ba tette, hogy ezzel meg­aka­dá­lyoz­za annak elvé­te­lét, de a nő a sér­tett szá­já­ból is meg­kí­sé­rel­te kitép­ni a pénzt. Ezután a nő is bán­tal­maz­ta a föl­dön lévő sér­tet­tet.

Mind­ez idő alatt a másik férfi gya­nú­sí­tott a másik sér­tet­tet a föld­re nyom­ta, ott lefog­ta, és a sér­tett nad­rág­ja zse­bé­ből kivet­te a 340.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját és azt a saját zse­bé­be tette.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a három elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát 2019. októ­ber 11. nap­ján elren­del­te, mert meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás­ban elér­he­tet­len­né vál­ná­nak.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás határ­ide­jé­nek három hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sát arra figye­lem­mel, hogy a kény­szer­in­téz­ke­dés tör­vé­nyes fel­té­te­lei vál­to­zat­la­nul fenn­áll­nak.