Főoldal » Hírek » Három román embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség a hét­vé­gi ügye­le­ti  tevé­keny­sé­ge során letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a két román fér­fi­nak és nőnek, akik 26 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tot­tak még Romá­ni­á­ban bérel­tek két gép­ko­csit azért, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­péssze­nek Magyar­or­szág terü­le­té­ről Nyugat-Európába. Ebből a cél­ból 2021. decem­ber 16-án éjfélt rövid­del meg­elő­ző­en érkez­tek Rösz­ke kül­te­rü­le­té­re, ahol fel­vet­tek a két jár­mű­be 26, magát szír, afgán, török, iraki állam­pol­gár­sá­gú­nak valló sze­mélyt, aki­ket a meg­bí­zó­ik jut­tat­tak át ille­gá­li­san Magyar­or­szág terü­le­té­re. A gya­nú­sí­tot­tak ezután Auszt­ria irá­nyá­ba indul­tak, de rövid­del ezt köve­tő­en a rend­őrök iga­zol­tat­ták, elő­ál­lí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték őket.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a három gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vány­nak mind­há­rom gya­nú­sí­tott ese­té­ben helyt adott, elren­del­ve a letar­tóz­ta­tá­su­kat. A bíró­ság vég­zé­sei nem vég­le­ge­sek, mivel a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

Az elő­ál­lí­tás­ról készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/harom-embercsempeszt-elfogtak-es-tobb-tucat