Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Három testvér letartóztatását rendelte el a bíróság az ügyészség indítványára- a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Makói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a három fér­fit, akik egy napon át zak­lat­ták a szom­széd­ju­kat, majd meg is verték.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik megye­be­li falu­ban lakó három test­vér leg­elő­ször 2020. októ­ber 24-én 10 óra körül ment át a szom­széd­hoz, ahová egyéb­ként egyi­kük volt élet­tár­sa köl­tö­zött. Az udva­ron a volt élet­tár­sat fejen dob­ták és com­bon rúg­ták, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést okoz­va neki. Alig egy óra eltel­té­vel az udvar­ról átki­a­bál­va a volt élet­tár­sat meg­ölés­sel fenye­get­ték, majd újabb 3 óra múlva mind­hár­man ismét átmen­tek a szom­széd­ba és azzal az ürüggyel, hogy ételt hoz­tak, bebo­csáj­tást kér­tek. Miu­tán a szom­széd a kaput kinyi­tot­ta, majd vissza akar­ta azt csuk­ni, a kaput erő­szak­kal, együt­tes erő­vel benyom­ták, bejut­va így a sér­tett aka­ra­ta elle­né­re az ingat­lan­ba. Ezután közö­sen a szom­szé­dot az ajtó­hoz szo­rí­tot­ták, ököl­lel fejen és fel­ső­tes­ten ütöt­ték, majd a nya­ká­hoz kést szo­rí­tot­ták, 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­va neki is.

Mielőtt a gya­nú­sí­tot­tak az ingat­lan­ból távoz­tak volna, meg­fe­nye­get­ték az ott tar­tóz­ko­dó­kat, hogy ne mer­je­nek fel­je­len­tést tenni, külön­ben leszúr­ják és teme­tő­be teszik őket, vala­mint rájuk gyújt­ják a házat,

A volt élet­társ sérel­mé­re elkö­ve­tett zak­la­tás bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés bűn­tet­te, sze­mély elle­ni erő­sza­kos cse­lek­ménnyel fenye­get­ve elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak, továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a három test­vér letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét. Mind­há­rom gya­nú­sí­tott ugyan­is több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, más bün­te­tő eljá­rás is van elle­nük folya­mat­ban. Ezen túl­me­nő­en egyi­kük külö­nös, míg mási­kuk külö­nös és több­szö­rös visszaeső.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en mind­há­rom férfi letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tot­tak és védő­ik a sza­bad­lá­bon való véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.