Főoldal » Archív » Három vétlen személy halt meg a felelőtlen előzés miatt

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ket­tő­nél több ember halá­lát ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 44 éves Nóg­rád megyei fér­fi­val szem­ben, aki az elő­zé­si tilal­mat meg­szeg­ve oko­zott bal­ese­tet, mely­ben egyik utasa, vala­mint a vét­len gép­ko­csi­ban uta­zók éle­tü­ket vesz­tet­ték.

A vád­lott 2017. decem­ber 21-én 5 óra 35 perc­kor, éjsza­kai sötét­ség­ben, a köd miatt kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok között, jeges, csú­szós úttes­ten Buda­pest­re mun­ká­so­kat szál­lí­tott gép­ko­csi­já­val a 21-es számú főúton. A kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok elle­né­re elin­du­lá­sá­tól kezd­ve sie­tett, gyor­san haladt, több­ször is jár­mű­ve­ket elő­zött.

Az útfel­újí­tá­si mun­kák miatt a két­irá­nyú for­ga­lom Mát­ra­ve­re­bély és Tar között az egyéb­ként osz­tott pályás, két-két for­gal­mi sáv­val ellá­tott úttest­nek csak az egyik olda­lán zaj­lott, ahol „Előz­ni tilos”, „60 km/h sebes­ség­kor­lá­to­zás”, vala­mint „Úton folyó mun­kák” jel­ző­táb­lák vol­tak kihe­lyez­ve.

A vád­lott a jel­ző­táb­lák tilal­ma elle­né­re az előt­te 60 km/h sebes­ség­gel hala­dó, egy autó­busz­ból és 5-6 sze­mély­gép­ko­csi­ból álló jár­mű­sor elő­zé­sé­be kez­dett, és mint­egy 86-92 km/h sebes­ség­re gyor­sít­va leg­alább négy sze­mély­gép­ko­csit meg is elő­zött. Éppen meg­kezd­te az autó­busz mel­let­ti elha­la­dást is, ami­kor lát­ha­tó­vá vált szá­má­ra egy vele szem­ből sza­bá­lyo­san érke­ző gép­ko­csi tom­pí­tott fény­szó­ró­ja. A köz­vet­le­nül az autó­busz mögött hala­dó autó veze­tő­je is ész­lel­te a szem­ből érke­ző autó fénye­it, ezért féke­zett, így a vád­lott beso­rol­ha­tott volna a busz mögé, ennek elle­né­re tovább foly­tat­ta annak elő­zé­sét.

A szem­ből érke­ző jármű veze­tő­je a fen­ti­e­ket ész­lel­ve jobb­ra kor­má­nyoz­ta autó­ját és vész­fé­ke­zett. Bár ekkor már a vád­lott is féke­zett, a bal­eset már nem volt elke­rül­he­tő, a vád­lot­ti jármű első része össze­üt­kö­zött a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő autó bal első részé­vel.

A sér­tett által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi ezután meg­pör­dült, a sza­lag­kor­lát­nak csa­pó­dott, majd az úttest szé­lén állt meg, miköz­ben a kis­busz a jobb olda­lá­ra borult.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len gép­jár­mű­ve­ze­tő és utasa a hely­szí­nen elhunyt, a vád­lot­ti kis­busz egyik utasa szin­tét éle­tét vesz­tet­te, míg a vád­lott és továb­bi három uta­sok súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást és a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től vég­le­ges hatállyal tör­té­nő eltil­tást indít­vá­nyo­zott.