Főoldal » Hírek » Hasba rúgta a buszvezetőt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 2020. novem­ber 27-én, gyor­sí­tott eljá­rás­ban, bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit, aki 2020. novem­ber 13-án, a kis­kő­rö­si busz­pá­lya­ud­va­ron meg­lök­te, rán­gat­ta és hasba rúgta az őt sza­bá­lyo­san leszál­lí­ta­ni akaró busz­ve­ze­tőt.

A vád sze­rint a vád­lott 2020. novem­ber 13-án, este, a kis­kő­rö­si busz­pá­lya­ud­va­ron fel akart száll­ni az Izsák­ra indu­ló autó­busz­ra. A busz­ve­ze­tő ki is állí­tot­ta a menet­je­gyet, de azt a vád­lott nem tudta kifi­zet­ni, mert nem talál­ta a pén­zét.

A köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sü­lő busz­ve­ze­tő közöl­te a vád­lot­tal, hogy még fél per­cet tud várni, utána el kell indul­nia, hogy tart­sa a menet­ren­det. A vád­lott azon­ban tovább­ra sem talál­ta a pén­zét, ezért a sofőr fel­szó­lí­tot­ta, hogy száll­jon le a busz­ról.

A vád­lott ennek nem tett ele­get, ezért a busz­ve­ze­tő sér­tett a vád­lott tás­ká­ját levit­te a busz­ról és a meg­ál­ló­ban lévő leg­kö­ze­leb­bi padra tette. Eköz­ben a vád­lott a busz leg­al­só lép­cső­jén állt, majd a vissza­érő sér­tet­tet a zakó­já­nál fogva meg­ra­gad­ta és két kéz­zel meg­lök­te. A vád­lott lelé­pett a jár­da­szi­get­re és a sér­tett fér­fit rán­gat­ni kezd­te a ruhá­já­nál fogva. A busz­ve­ze­tő véde­ke­zett, de a vád­lott térd­del hasba rúgta.

A busz­ve­ze­tő – hogy a továb­bi táma­dást meg­aka­dá­lyoz­za – a vád­lot­tat a kabát­já­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, ami­nek hatá­sá­ra a vád­lott abba­hagy­ta a cse­lek­mé­nyét. A sér­tett a bán­tal­ma­zás során nem szen­ve­dett sérü­lést.

A nyo­mo­zás elvég­zé­se után a kis­kő­rö­si rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a bűn­cse­lek­ményt beis­me­rő vád­lott bíró­ság elé állí­tá­sát. A Kis­kő­rö­si Járá­si Ügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lot­tat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 2020. novem­ber 27-én állí­tot­ta bíró­ság elé.

A Kis­kő­rö­si Járás­bí­ró­ság a vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit és 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 évre fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­let jog­erős.