Főoldal » Hírek » Hasba rúgta az orvost, mert nem varrta össze a sebét - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sátor­al­ja­új­he­lyi Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben, aki Sáros­pa­ta­kon egy orvost bán­tal­ma­zott, mert nem volt elé­ge­dett az ellátással. 

A vád sze­rint a férfi 2022. júni­us 4-én késő este, vágott kéz­sé­rü­lé­sé­nek ellá­tá­sa cél­já­ból jelent meg a sáros­pa­ta­ki orvo­si ügye­le­ten. Az ügye­le­tes orvos a sérü­lést fer­tőt­le­ní­tet­te és bekö­töz­te, majd közöl­te az ittas álla­pot­ban lévő vád­lot­tal, hogy a késői idő­pont­ra tekin­tet­tel a sebét csak Mis­kol­con, a kór­ház­ban tud­ják összevarrni.

A vád­lott erre fel­dü­hö­dött, vesze­ked­ni kez­dett az orvos­sal és köve­tel­te az ellá­tást. Mikor az orvos pró­bál­ta a ren­de­lő­ből kites­sé­kel­ni, a vád­lott szem­be­for­dult vele és egy alka­lom­mal hasba rúgta a sér­tet­tet, aki a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nem sérült meg.

A vonat­ko­zó tör­vé­nyi ren­del­ke­zé­sek alap­ján az egész­ség­ügyi dol­go­zó mun­ka­kö­ri fel­ada­ta­i­nak vég­zé­se során köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sül és ekként foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem­ben része­sül. Az eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény 1-5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Sátor­al­ja­új­he­lyi Járásbíróságnak.