Főoldal » Hírek » Hasba rúgta az őt ellátó orvost - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt vádat emelt egy nővel szem­ben, aki a bajai kór­ház­ban az őt ellá­tó orvos­sal előbb kia­bál­ni kez­dett, majd rátá­madt és alha­son rúgta.

A vád­irat sze­rint az ittas nőt – az ügy vád­lott­ját – 2023. feb­ru­ár 20-án a dél­utá­ni órák­ban a bajai kór­ház egyik orvo­sa – az ügy sér­tett­je – vizs­gál­ta meg.

Ami­kor a sér­tett a pana­szok­ra irá­nyu­ló kér­dé­se­ket tett fel, a nő fel­dü­hö­dött és előbb kia­bál­ni kez­dett az őt keze­lő orvos­sal, majd egy alka­lom­mal jobb láb­bal meg­rúg­ta. A sér­tett a rúgás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dást szen­ve­dett.

A bün­te­tő­tör­vény az orvo­so­kat köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély­nek minő­sí­ti és eljá­rá­suk alatt foko­zott bün­te­tő­jo­gi véde­lem­ben része­sí­ti, hiszen a sérel­mük­re eljá­rá­suk alatt elkö­ve­tett bán­tal­ma­zást a tör­vény 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel ren­de­li bün­tet­ni.

Az ügyész­ség a nőt köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért vele szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za.

A nő bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.