Főoldal » Hírek » Hasba szúrta a fiát, mert elhagyta a felesége- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 60 éves férfi ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott szend­rői csa­lá­di házuk­ban együtt élt fele­sé­gé­vel és közös fiúk­kal.

2019. novem­ber utol­só nap­ja­i­ban a kora reg­ge­li órák­ban a vád­lott fele­sé­ge Buda­pest­re uta­zott, ez alka­lom­mal a vád­lott és fia kikí­sér­ték a busz­meg­ál­ló­ba.

Haza­men­ve, a dél­előt­ti órák­ban ott­hon alud­tak, majd mind­ket­ten a helyi élel­mi­szer bolt­ba men­tek, ahol külön­fé­le sze­szes ita­lo­kat vásá­rol­tak, amely­nek a jelen­tős részét a vád­lott nap­köz­ben elfo­gyasz­tot­ta.

Az esti órák­ban a fiú alud­ni ment, de más­nap kora haj­nal­ban fel­éb­redt, kiment a kony­há­ba, ahol látta, hogy az apja az asz­tal­nál ül. Ekkor meg­kér­dez­te tőle, hogy tudja-e azt, hogy az édes­any­ja már nem fog vissza­jön­ni hoz­zá­juk? A vád­lott igen­lő vála­sza után még azt is meg­je­gyez­te, hogy véle­mé­nye sze­rint az anyja az apja visel­ke­dé­se miatt hagy­ta el őket. Ekkor szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, és a vád­lott fel­vet­te az asz­ta­lon lévő kony­ha­kést, és azzal hasba szúr­ta a fiát. A szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett fiú rosszul lett, az ágyá­hoz eltá­moly­gott, majd esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Magá­hoz térve azt látta, hogy a vád­lott az ágya szé­lén ül tele­fon­já­val a kezé­ben.

A sér­tett erős fáj­dal­mat érzett, és látta az alvadt vért a hasá­nál, így elkér­te az apjá­tól a tele­font, és fel­hív­ta a segély­hí­vó­szá­mot. A kiér­ke­ző men­tők kór­ház­ba szál­lí­tot­ták.

A has­üre­get meg­nyi­tó szú­rás követ­kez­té­ben a sér­tett köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, azon­ban a szú­rás helye és irá­nya alap­ján ki nem zár­ha­tó­an halá­los ered­ménnyel járó sérü­lés is bekö­vet­kez­he­tett volna, ennek elma­ra­dá­sa a vélet­le­nen múlt.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, koráb­bi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sa elren­de­lé­sé­vel.