Főoldal » Hírek » Hasba szúrta saját fiát - fotóval - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sze­rint a bün­te­tés eny­hí­té­se nem indo­kolt abban az ügy­ben, amely­ben egy apa a fiát szúr­ta hasba. A Mis­kol­ci Tör­vény­szék ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 7 év bör­tön­bün­te­tés­re és 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te a férfit. 

Az íté­let sze­rint a szen­ve­dély­be­teg elkö­ve­tő egy bor­so­di kis­vá­ros­ban élt együtt fele­sé­gé­vel és egyik közös fiúk­kal, a sér­tet­tel. A fér­fi­ak között már koráb­ban is több­ször ala­kult ki tett­le­ges­sé­gig faju­ló nézet­el­té­rés. 2019 novem­be­ré­ben az asszony a fővá­ros­ba uta­zott. A fér­fi­ak sze­szes ita­lo­kat vásá­rol­tak, azok jelen­tős részét az apa fogyasz­tot­ta el, aki ittas lett. A fia kora haj­nal­ban fel­éb­redt, és a kony­há­ban talál­ta az apját, aki meg­kér­dez­te, tisz­tá­ban van-e azzal, hogy az édes­any­ja már nem fog vissza­jön­ni. A sér­tett erre igen­nel vála­szolt, majd hoz­zá­tet­te, hogy ennek oka az édes­ap­ja visel­ke­dé­se, illet­ve kifo­gá­sol­ha­tó élet­vi­te­le. Ekkor vesze­ked­ni kezd­tek, majd a férfi fel­ka­pott egy 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést, mellyel egy­szer hasba szúr­ta a fiát.

A penge 3 hét alatt gyó­gyu­ló, köz­ve­tet­ten élet­ve­szé­lyes sérü­lést oko­zott. A fia­tal­em­ber sze­ren­csé­je az volt, hogy a szú­rás éppen elke­rül­te a hasi főve­rő­eret, ellen­ke­ző eset­ben meg is hal­ha­tott volna. 

A vád­lott a szú­rás után a kést vissza­tet­te az asz­tal­ra, és bár a fia esz­mé­le­tét vesz­tet­te, nem segí­tett. A sér­tett később magá­hoz térve hívta a segély­hí­vót, így a rend­őr­ség és a men­tő­szol­gá­lat egy­aránt a hely­szín­re sie­tett, ezért a fia­tal­em­ber szak­sze­rű ellá­tás­ban részesült.

A tör­vény­szék állás­pont­ja sze­rint a vád­lott fel­in­du­lá­sá­nak erköl­csi­leg mél­tá­nyol­ha­tó oka nem volt. A sér­tett ugyan­is nem tett egye­bet, mint fel­em­le­get­te súlyo­san kifo­gá­sol­ha­tó élet­vi­te­lét, édes­any­já­val szem­be­ni magatartását.

A vád­lott a nyo­mo­zás során előbb tagad­ta, majd beis­mer­te a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. Az íté­let hal­la­tán „eny­hí­tés érde­ké­ben” is beje­len­tett fel­leb­be­zé­sé­ben azon­ban ismét azt állí­tot­ta, hogy a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­ményt nem követ­te el. A megyei főügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette. 

A fel­leb­be­zé­se­ket köve­tő­en eljá­ró Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta. Állás­pont­ja sze­rint a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott – a bün­te­tés közép­mér­té­ké­nél eny­hébb – bör­tön továb­bi mér­sék­lé­sé­nek tör­vé­nyes indo­ka nincs. Súlyos hasi sérü­lést okoz­va veszé­lyez­tet­te fia éle­tét az apa. Nem rajta, hanem a sze­ren­csés vélet­le­nen múlt, hogy sérült hoz­zá­tar­to­zó­ja nem vér­zett el a helyszínen.

A beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek alap­ján másod­fo­kon a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.