Főoldal » Archív » Hat évet kapott a gyermekeket molesztáló pedagógus

A Kom­lói Járás­bí­ró­ság hat év bör­tön­re, hat év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta a peda­gó­gu­si fog­lal­ko­zás­tól azt a fér­fit, aki az álta­la szer­ve­zett tábor­ban kis­lá­nyo­kat molesztált.

A peda­gó­gus vég­zett­sé­gű vád­lott több éven keresz­tül szer­ve­zett művé­sze­ti tábo­ro­kat Bara­nya és Tolna megyé­ben 7 és 14 év közöt­ti gyer­me­kek szá­má­ra. A férfi a 2014. majd a 2015. évben ren­de­zett tábo­rok­ban ismer­ke­dett meg a későb­bi sér­tet­tek­kel, a 11, illet­ve a 12 éves kis­lánnyal, akik­re külö­nös figyel­met for­dí­tott, velük töb­bet foglalkozott.

A férfi a tábo­ro­zá­sok alkal­má­val rend­sze­re­sen aludt egy-egy sátor­ban a kis­ko­rú tábo­ro­zók­kal. Ezen alkal­mak­kor, mikor a töb­bi­ek elalud­tak, az elkö­ve­tő a lányok mellé feküdt, a sér­tet­tek ruhá­za­ta alá benyúl­va a kis­lá­nyok hasát, mel­le­it simo­gat­ta, de több­ször elő­for­dult, hogy őket szá­jon csókolta.

A Kom­lói Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt ítél­te hat év bör­tön­re, vala­mint vég­le­ge­sen eltil­tot­ta a peda­gó­gu­si foglalkozástól.

A járás­bí­ró­ság a vád­lott bűn­ügyi fel­ügye­le­tét, mely sze­rint a lakó­he­lye köz­igaz­ga­tá­si terü­le­tét nem hagy­hat­ja el, fenntartotta.

A bíró­ság íté­le­te ellen a vád­lott és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tett be, az ügyész­ség három napot fenn­tar­tott a fel­leb­be­zés bejelentésére.