Főoldal » Hírek » Hat gyermekét veszélyeztette az édesanya - fotóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyész­ség egy har­minc­éves nő ellen, aki úgy ment el a város­ba bevá­sá­rol­ni, hogy hat gyer­me­két magá­ra hagy­ta a csa­lá­di ház­ban. Ötéves kis­fia beszed­te a kony­ha­szek­ré­nyen tárolt gyógy­szert, ami­től élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a nő az élet­tár­sá­val hat gyer­me­ket nevelt a bere­gi tele­pü­lé­sen lévő csa­lá­di házuk­ban, a gyer­me­kek egy és nyolc év közöt­ti­ek vol­tak. Az anya nem dol­go­zott, ház­tar­tás­be­li­ként a gyer­me­kek ellá­tá­sa volt a fel­ada­ta. Ezen szü­lői köte­le­zett­sé­gét azon­ban meg­szeg­te, mert 2020-2021. évek­ben több alka­lom­mal is magá­ra hagy­ta a csa­lá­di ház­ban a kis­ko­rú­a­kat, ese­ten­ként több órára, és ilyen­kor elment bevá­sá­rol­ni a köze­li város­ba. A gyer­me­kek­nek az egész­sé­ges érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­se veszé­lyez­tet­ve volt ami­att, hogy fel­ügye­let nél­kül tar­tóz­kod­tak órá­kon át a csa­lá­di ház­ban.

2021. júli­us 7-én, reg­gel, az any­juk autó­busszal ismét eluta­zott a köze­li város­ba azért, hogy bevá­sá­rol­jon. Élet­tár­sa nem tar­tóz­ko­dott ott­hon, mert kora reg­gel mun­ká­ba ment. A fel­ügye­let nél­kül maradt ötéves kis­fiú a szek­rény­ről levett egy levél­nyi epi­lep­szia elle­ni gyógy­szert, amely­ből olyan mennyi­sé­get fogyasz­tott el, hogy élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, lénye­gé­ben meg­mér­gez­te önma­gát. A gyer­me­ket men­tő­he­li­kop­ter szál­lí­tot­ta kór­ház­ba, ahol 10-15 nap alatt gyó­gyult meg.

A gyám­ha­tó­ság az eset után intéz­ke­dett mind a hat kis­ko­rú gyer­mek neve­lés­be véte­lé­ről, így ők már nem a szü­le­ik ház­tar­tá­sá­ban élnek.

Az ügyész­ség gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés vét­sé­gé­vel és hat rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja az édes­anyát. A vád­irat­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je a nőt, továb­bá tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, amellyel 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né. Azt is indít­vá­nyoz­ta az ügyész­ség, hogy az édes­anya szü­lői fel­ügye­le­ti jogát is szün­tes­se meg a bíró­ság vala­mennyi gyer­me­ke vonat­ko­zá­sá­ban.

A fotón a gyógy­szer lát­ha­tó, amely­ből az ötéves kis­fiú nagyobb mennyi­sé­get elfo­gyasz­tott.