Főoldal » Archív » Hat kilogramm heroin egy gyáli konyhaasztalon

A Pest Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt öt sze­méllyel szem­ben emelt vádat, akik Török­or­szág­ból szál­lí­tot­ták, majd Gyá­lon por­ci­óz­ták a heroint.

A vád sze­rint a vád­lot­tak 2016 már­ci­u­sá­ban elha­tá­roz­ták, oly módon fog­nak pénz­hez jutni, hogy Török­or­szág­ból rend­sze­re­sen kábí­tó­szert hoz­nak be, és azt Magyar­or­szá­gon érté­ke­sí­tik. Egyik férfi kül­föl­di isme­ret­sé­ge révén meg­szer­vez­te a kábí­tó­szer török­or­szá­gi beszer­zé­sét, a szál­lí­tá­sok idő­pont­ját. Ő gon­dos­ko­dott a kábí­tó­szer beho­za­ta­lá­ban és érté­ke­sí­té­sé­ben sze­re­pet ját­szó tár­sai kifi­ze­té­sé­ről is.

A vád­lot­tak a kábí­tó­sze­rek szál­lí­tá­sá­hoz egy gép­ko­csit vásá­rol­tak, mely­ben aztán rej­tett táro­ló­részt ala­kí­tot­tak ki. Alkal­man­ként két autó­val utaz­tak, az egyik­ben elrej­tet­ték és behoz­ták a kábí­tó­szert, a mögöt­tük hala­dó gép­ko­csi pedig biz­to­sí­tot­ta őket.

A vád­lot­tak közül ket­ten 2017 feb­ru­ár­já­ban, Romá­ni­án és Bul­gá­ri­án keresz­tül, ismét Török­or­szág­ba utaz­tak. Ott tár­suk várta őket, aki addig­ra közel hat kilo­gramm hero­int szer­zett. A kábí­tó­szert a gép­ko­csi már kipró­bált rej­tek­he­lyé­re tet­ték, és két jár­mű­vel egy­mást kísér­ve vissza­in­dul­tak Magyarországra.

A hero­int Gyál­ra vit­ték, ahol egy lakás kony­há­já­ban hoz­zá­lát­tak a kábí­tó­szer higí­tá­sá­hoz, por­ci­ó­zá­sá­hoz és cso­ma­go­lá­sá­hoz. A Buda­pest Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói ekkor érték tet­ten és fog­ták el a vádlottakat.

A Pest Megyei Főügyész­ség a nyo­mo­zás befe­je­zé­sét köve­tő­en jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat a bűn­szer­ve­zet tag­ja­i­val szem­ben. A vád­lot­tak közül négyen elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tárgyalást.