Főoldal » Archív » Hátulról támadott az éjszakai rabló

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te annak a 23 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki az utcán rabol­ta ki a sértettet.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi 2018. szep­tem­ber hónap első felé­ben, késő éjsza­ka, Her­nád­vé­cse köz­ség egyik utcá­ján köz­le­ke­dő fér­fit tar­kó­ra mért ütés­sel, hátul­ról leütöt­te. A gya­nú­sí­tott a föld­re esett sér­tet­tet mell­ka­son rúgta, és a ruhá­za­tá­ból kivet­te a pénz­tár­cá­ját, amely­ből egy 1.000 forin­tos bank­je­gyet eltett, vala­mint elvet­te tőle a 21.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­ját is, és a hely­szín­ről elmenekült.

A gya­nú­sí­tás tár­gyát képe­ző rab­lás bűn­tet­te 2 évtől 8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség a rend­őr­kéz­re került rabló letar­tóz­ta­tá­sát a tanúk befo­lyá­so­lá­sá­nak, ille­tő­leg újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek veszé­lye miatt indítványozta.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a letar­tóz­ta­tást 1 hóna­pi idő­tar­tam­ra elrendelte.