Főoldal » Hírek » Hazajárt megverni a családját - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy húsz éves férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott koráb­ban elköl­tö­zött a szü­lei és test­vé­rei által lakott szik­szói csa­lá­di ház­ból, azon­ban idő­sza­kon­ként vissza­járt. Az egyik ilyen alka­lom­mal, 2020. augusz­tus végén, dél­után, a ház­ban álta­la fel­ho­zott régeb­bi sérel­mek miatt össze­ve­szett az apjá­val, akit elkez­dett a lakás­ból az udvar irá­nyá­ba taszi­gál­ni, miköz­ben test szer­te több­ször meg­ütöt­te, és bor­dán rúgta. Csak az anyja köz­be­lé­pé­sé­re hagyott fel a bántalmazással.

Az ütle­ge­lés követ­kez­té­ben a sér­tett apa nyolc napon túl gyó­gyu­ló bor­da­tö­ré­ses sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

A vád­lott 2020. novem­ber végén, este, szin­tén haza­lá­to­ga­tott, ekkor viszont a csa­lád­tag­jai közül az egyik fiú­test­vé­ré­vel került szó­vál­tás­ba, ami odáig fajult, hogy olyan erő­vel ütöt­te orrba a test­vé­rét, hogy nyolc napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rés sérü­lé­se keletkezett.

A vád­lott másik test­vé­re érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get, akik intéz­ked­tek vele szemben.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elrendelésével.