Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Házastársát és gyermekeit akarta megölni egy férfi - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki az ala­pos gyanú sze­rint 2022. októ­ber 13-án házas­tár­sát és két gyer­me­két akar­ta megölni.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi enyin­gi ott­ho­nuk­ban, szó­vál­tást köve­tő­en a házas­tár­sát meg­ölés­sel fenye­get­te. A hanyatt fekvő sér­tett­re ült, két kéz­zel a nya­kát szo­rít­va foj­to­gat­ta és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy soká­ig fogja kínoz­ni. A sér­tett aktí­van véde­ke­zett, amely­től a férfi indu­la­to­sab­bá vált, és miu­tán már a két gyer­me­kük meg­ölé­sét helyez­te kilá­tás­ba, a nőt a tele­fon töl­tő­zsi­nór­já­val tovább fojtogatta.

A gyer­me­kek ész­lel­ték a tör­tén­te­ket, és a sér­tett arra kérte őket, hogy tele­fo­non hív­ják a rend­őr­sé­get. A férfi a gyer­me­kek­től elvett három mobil­te­le­font, a nőt pedig tovább foj­to­gat­ta. A gyer­me­kek a ház­ból elme­ne­kül­tek, azon­ban a férfi a kony­há­ból magá­hoz vett egy 20-25 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést és utá­nuk indult. A gya­nú­sí­tott azért, hogy a nő ne tudja meg­aka­dá­lyoz­ni a cse­lek­mé­nyét, őt a házba bezár­ta, a kul­csot pedig az udva­ron eldob­ta. A nő a lakás­ban talált egy segély­hí­vás­ra hasz­nál­ha­tó tele­font és segít­sé­get kért.

A rend­őrök a beje­len­tés­re a fér­fit az ingat­lan előtt elfog­ták, aki még a rend­őrök előtt is a hoz­zá­tar­to­zói meg­ölé­sé­vel fenyegetőzött.

A Fejér Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, mert a bűn­cse­lek­mény kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra és tör­vé­nyi fenye­ge­tett­sé­gé­re figye­lem­mel ala­po­san lehet tar­ta­ni a gya­nú­sí­tott szö­ké­sé­től, elrej­tő­zé­sé­től, vala­mint, hogy az álta­la meg­kí­sé­relt bűn­cse­lek­ményt sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén befe­jez­né. Meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő továb­bá, hogy a hoz­zá­tar­to­zói befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bizo­nyí­tá­si eljá­rás sike­rét meghiúsítaná.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.