Főoldal » Archív » Házfalakról lopták az agancsokat

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fejér megyei fér­fi­val szem­ben, akik Nóg­rád megyé­ben utaz­gat­va kis fal­vak­ban lop­tak ház­fa­la­kat díszí­tő agancsokat.

A 33 és a 26 éves férfi – akik már koráb­ban is kerül­tek össze­üt­kö­zés­be a tör­vénnyel – 2016 feb­ru­ár­já­ban agancs­fel­vá­sár­ló­ként több nóg­rá­di tele­pü­lé­sen is meg­for­dult, de ha tehet­ték, akkor a tró­fe­á­kat nem meg­vet­ték, hanem inkább ellopták.

Feb­ru­ár 10-én és 11-én az idő­sebb férfi a haj­na­li órák­ban egye­dül érke­zett Kis­ecset­re, illet­ve Karancs­al­já­ra. Autó­zás köz­ben mind­két helyen kifi­gyel­te, melyik ház hom­lok­za­tát díszí­ti agancs, majd a kerí­té­sen átugor­va bement ezek­be az udva­rok­ba, és a fal­ról mind­két alka­lom­mal ellop­ta a 40 ezer forint, illet­ve 30 ezer forint érté­kű agancsokat.

Egy hét múlva a férfi tár­sat is vitt magá­val, ezút­tal Cser­hát­su­rány­ban lop­tak el egy agan­csot. Itt a fia­ta­labb férfi a kapun keresz­tül könnye­dén beju­tott az udvar­ra, mert a kapu­kulcs benne volt a zár­ban, másod­per­cek alatt levet­te a fal­ról a kifi­gyelt – 15 ezer forint érté­kű – tró­fe­át, vissza­ment az aganccsal az autó­hoz, majd siet­ve elhajtottak.

Utóbb a tró­fe­á­kat min­dig az első­ren­dű vád­lott érté­ke­sí­tet­te, aki így a cse­lek­mé­nye­it rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve, üzlet­sze­rű­en követ­te el.

A nyo­mo­zás során a két férfi beis­mer­te a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ezért a vád­ira­tá­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel ítél­je őket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, illet­ve pénz­bün­te­tés­re, továb­bá fizet­tes­se meg velük a sér­tet­tek részé­re oko­zott kárt.