Főoldal » Archív » Házhoz mentek a vevők, otthonában árulta a kábítószert

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt vádat emelt egy több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, aki idén tavasszal laká­sán „zsá­lya” nevű kábí­tó­szert árult.

Az 58 éves több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű kis­kun­fél­egy­há­zi férfi – az ügy első­ren­dű vád­lott­ja - idén már­ci­us­ban és ápri­lis­ban „zsá­lya” nevű kábí­tó­szert árult laká­sán, egyik vevő­je az ügy másod­ren­dű vád­lott­ja volt. A férfi a kábí­tó­szert gram­mon­ként 1-2.000,- Ft-ért érté­ke­sí­tet­te a vevő­i­nek. Volt olyan ügy­fe­le, aki több héten keresz­tül, heten­te több­ször is vett tőle kábítószert.

A férfi laká­sán az elfo­gá­sa­kor ház­ku­ta­tást tar­tot­tak, mely­nek során cse­kély mennyi­sé­gű  adb-fubinaca ható­anya­got tar­tal­ma­zó zöld színű növé­nyi tör­me­lé­ket fog­lal­tak le a nyomozók.

Az ügy másod­ren­dű vád­lott­ja, egy 22 éves hely­be­li férfi három­szor vásá­rolt a kábí­tó­szer keres­ke­dő­től „zsá­lyát”, mely­ből ciga­ret­tát készí­tett és egyik este az isme­rő­sé­vel együtt a köze­li kis­bolt mel­lett az utcán elszív­ta. A mara­dék kábí­tó­szer­ből a másod­ren­dű vád­lott 1 gram­mot fóli­á­ba cso­ma­golt és isme­rő­sé­nek fogyasz­tás cél­já­ra átad­ta. Nem sok­kal ezután a fér­fi­a­kat a rend­őrök iga­zol­tat­ták és a ruhá­za­tuk­ban elrejt­ve a zöld növé­nyi port tar­tal­ma­zó cso­ma­go­kat megtalálták.

Az ügyész­ség a jelen­leg elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő idő­sebb fér­fit kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­tet­he­tő. Vele szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, továb­bá arra, hogy a bíró­ság koboz­za el a lefog­lalt kábí­tó­szert. Sza­bad­lá­bon lévő fia­ta­labb tár­sá­nak cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem vét­sé­ge és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt kell felelnie.

Bűnös­sé­gük­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság dönt majd.