Főoldal » Archív » Házilag barkácsolt pisztolyt tartott lakásában

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 24 éves férfi ellen lőfegy­ver enge­dély nél­kü­li meg­szer­zé­sé­vel elkö­ve­tett lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­te miatt.

A vád­lott 2018. júni­us hónap­ját meg­elő­ző­en – pon­to­san nem meg­ál­la­pít­ha­tó idő­pont­ban, de elévü­lé­si időn belül – isme­ret­len körül­mé­nyek között meg­szer­zett egy házi készí­té­sű pisz­tolyt, vala­mint 20 db lőszert, és azo­kat a Bol­dog­kő­új­fa­lu­ban lévő laká­sá­ban tárolta.

A nyo­mo­zó ható­ság által lefog­lalt 5,6 mm kali­be­rű gyár­tá­si szám nél­kü­li pisz­toly lőfegy­ver­nek minő­sül, azt házi­lag sze­rel­ték össze, de a kali­be­ré­nek meg­fe­le­lő lősze­rek alkal­ma­zá­sá­val lövés leadá­sá­ra és ember­élet kiol­tá­sá­ra alkal­mas. A pisz­toly­ból koráb­ban adtak le lövést, de annak idő­pont­ját nem lehet meg­ál­la­pí­ta­ni. A szin­tén lefog­lalt 20 db 5,6 mm kali­be­rű töl­té­nyek lőszer­nek tekin­ten­dők, gyári készí­té­sű­ek, üzem­ké­pe­sek, és kali­ber­je­lük­nek meg­fe­le­lő fegy­ve­rek működ­te­té­sé­re alkal­mas álla­pot­ban vannak.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott, vala­mint indít­ványt tett a pisz­toly és a lősze­rek elkob­zá­sa iránt.