Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » HELP gyűlölet-bűncselekmény kurzus Magyarországon

2016. május 13-án került sor az Euró­pa Tanács Leg­főbb Ügyész­ség­gel együtt­mű­köd­ve kidol­go­zott gyűlölet-bűncselekmény témá­jú HELP kép­zé­si prog­ram­já­nak meg­in­dí­tá­sá­ra, mely elő­ször Magyar­or­szá­gon kerül kipró­bá­lás­ra 31 ügyész és bíró rész­vé­te­lé­vel. A Leg­főbb Ügyész­ség megyén­ként egy ügyészt kije­lö­lé­sé­vel és kép­zé­sé­vel kíván­ja a gyűlölet-bűncselekmény szak­ér­tők szá­mát növel­ni megyei szinten.

A HELP kép­zé­si mód­szer­ta­na alap­ján a kur­zus tan­anya­gá­nak kidol­go­zá­sá­ban egy nem­zet­kö­zi szak­ér­tők­ből álló mun­ka­cso­port vett részt, majd ezt köve­tő­en az álta­luk össze­ál­lí­tott tan­anyag­ré­sze­ket magyar­ra for­dí­tot­ták le. A kép­zés anya­gá­nak magyar jog­rend­szer­re tör­té­nő adap­tá­lá­sát a HELP Tit­kár­sá­ga és a Leg­főbb Ügyész­ég által közö­sen kije­lölt nem­ze­ti szak­ér­tők végez­ték el.

Az öthe­tes kép­zés heten­te egy téma átte­kin­té­sé­re épül. Az első modul beve­ze­tést nyújt a gyűlölet-bűncselekményekkel kap­cso­la­tos alap­ve­tő fogal­mak­ba és kieme­li e bűn­cse­lek­mé­nyek elle­ni harc fon­tos­sá­gát az alap­ve­tő jogok érvé­nye­sü­lé­sé­vel össze­füg­gés­ben.  A máso­dik modul a „Gyűlölet-bűncselekmények meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra” kon­cent­rál, és célja, hogy isme­re­te­ket nyújt­son a gyűlölet-bűncselekmények fogal­mát, cél­ját, elkö­ve­tő­it, vala­mint a gyű­lö­let inci­den­se­ket ille­tő­en. A gyűlölet-bűncselekmények jogi sza­bá­lyo­zá­sá­nak – értve ez alatt mind a nem­zet­kö­zi mind a hazai sza­bá­lyo­zást – kere­te­it a 3. modul fogja össze. A 4. modul a bün­te­tő igaz­ság­szol­gál­ta­tás rend­sze­rén belü­li eljá­rá­si sza­ka­szo­kat tekin­ti át, kiemelt figyel­met szen­tel­ve ezen belül az vád­ha­tó­sá­gi tevé­keny­ség­nek. Vége­ze­tül az 5. modul a gyűlölet-bűncselekmények jogi kere­te­i­nek magyar jog­rend­sze­ren belü­li alkal­ma­zá­sá­ba nyújt bővebb betekintést.

Fotók

Konferencia2