Főoldal » Hírek » Hét év fegyház unokázós csalásokért, az ügyészség még súlyosabb büntetésért fellebbezett – VIDEÓVAL a megelőzésről

Egy férfi idős­ko­rú sér­tet­te­ket tévesz­tett meg, akik­től kész­pénzt és ékszert csalt ki. A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt elle­ne vádat, és a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát is el kíván­ja érni per­or­vos­la­tá­val.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy 54 éves férfi úgy­ne­ve­zett uno­ká­zós csa­lá­sok­ban vett részt 2018 áprilisában-májusában. Idős­ko­rú, buda­pes­ti sér­tet­te­ket hívott fel isme­ret­len tár­sá­val, aki­ket meg­té­veszt­ve azt hazud­ták, hogy a sér­tet­tek hoz­zá­tar­to­zói köz­le­ke­dé­si bal­ese­tet szen­ved­tek, ezért kész­pénz­re van szük­sé­gük. A férfi ezután elment a sér­tet­tek laká­sá­hoz és magát rend­őr­nek kiad­va több száz­ezer, illet­ve több mil­lió forin­tot, egy eset­ben éksze­re­ket is vett át, majd vitt el. A férfi a négy eset­ben, össze­sen 9 mil­lió forin­tot meg­ha­la­dó kárt oko­zott.

A Buda­pes­ti VIII. kerü­le­ti Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói a negye­dik alka­lom­mal elfog­ták a fér­fit és gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A Buda­pes­ti VIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben 4 rend­be­li – nagyobb kárt okozó,  üzlet­sze­rű­en és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett – csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság első­fo­kú íté­le­té­ben a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint és őt – mint több­szö­rös vissza­esőt – 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 400.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 7 évre eltil­tot­ta a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. A bíró­ság a fér­fit kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből.

Az íté­let nem jog­erős, elle­ne az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa cél­já­ból fel­leb­be­zést jelen­tett be. A férfi más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban van.

A rend­őr­ség által az álta­lá­nos meg­elő­zé­si infor­má­ci­ó­kat bemu­ta­tó videó itt érhe­tő­ek el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/idosek-biztonsaga/nem-vagy-az-unokam-nem-versz-at?_ga=2.211456400.441151190.1562569727-661041773.1421069850#