Főoldal » Archív » Heteken át tartotta félelemben a családot a kisbéri férfi – a pénzüket és az értékeiket is elvette

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szemben.

A vád sze­rint a sér­tett házas­pár a gyer­me­ke­i­vel Kis­bé­ren élt. A férj 2017. május 3-án pénzt vett fel a bank­au­to­ma­tá­ból, majd pár méter­rel arrébb talál­ko­zott a vád­lot­tal. Az elkö­ve­tő közöl­te vele, tudja, hogy fel­vet­te a fize­té­sét, ezért abból adjon 50.000 forin­tot. A sér­tett ezt meg­ta­gad­ta, ezért a férfi őt ököl­lel fejen ütöt­te. Az ütés miatt meg­fé­lem­lí­tett sér­tett 50.000 forin­tot átadott a bántalmazójának.

A vád sze­rint a vád­lott néhány nap­pal később a sér­tett laká­sá­nál meg­je­lent, és ismét pénzt köve­telt tőle, miköz­ben meg­fe­nye­get­te. A sér­tett az újabb verés­től való félel­mé­ben 70.000 forin­tot átadott a vádlottnak.

A sér­tett 2017. júni­us ele­jén ismét fel­vet­te a fize­té­sét, ám ekkor már a laká­sá­nál várta őt a férfi. A vád­lott megint meg­fe­nye­get­te, ezért a sér­tett a fize­té­sé­ből 100.000 forin­tot átadott.

Az elkö­ve­tő ezen túl három alka­lom­mal bement a sér­tet­tek laká­sá­ba, ott kör­be­né­zett, majd fűka­szát, lap­to­pot, vala­mint mobil­te­le­font vett magá­hoz. A házas­pár annyi­ra félt a vád­lot­tól, hogy nem mert tiltakozni.

A férfi a fér­jet arra is kény­sze­rí­tet­te, hogy a saját nevé­re hitelt vegyen fel úgy, hogy a pénzt neki adja oda. A sér­tett a vád­lott kísé­re­té­ben az egyik kis­bé­ri bank­ban 1.000.000 forint sze­mé­lyi köl­csönt igé­nyelt, amit azon­ban a pénz­in­té­zet elutasított.

A vád­lott 2017. júni­us 30-án meg­je­lent a csa­lád lakó­he­lyén azzal, hogy a sér­tett a követ­ke­ző héten a csa­lá­di pót­lé­kot és a tel­jes fize­té­sét adja át, külön­ben elvág­ja a tor­ku­kat. A férfi a csa­lád­já­val már annyi­ra félt a meg­tor­lás­tól, hogy más­nap elme­ne­kül­tek az otthonukból.

A járá­si ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.