Főoldal » Archív » Hetvenhét éves idős hölgyet bántalmazott a győri rabló

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy győri fér­fi­val szem­ben, aki 2017 feb­ru­ár­já­ban köve­tett, fel­lö­kött, majd kira­bolt egy idős höl­gyet Győrben.

A vád­irat sze­rint az akkor negy­ven­nyolc éves férfi aznap reg­gel ugyan­az­zal a busszal érke­zett Győr­be, mint a sér­tett. A férfi követ­ni kezd­te a sér­tet­tet, tőle az utcán két­szer is pénzt kért, első alka­lom­mal kapott is. Máso­dik alka­lom­mal azon­ban az elkö­ve­tő a sér­tett pénz­tár­cá­ját meg­fog­ta, a nénit fel­lök­te, majd a 10.000 forin­tot és okira­to­kat tar­tal­ma­zó pénz­tár­cá­val együtt elfu­tott a helyszínről.

Az esés miatt a gyen­ge fizi­kai álla­po­tú idős hölgy jobb kezé­nek több csont­ja eltört, és szá­mos hám­hor­zso­lást is elszenvedett.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt minő­sí­tett rab­lás­sal és minő­sí­tett testi sér­tés­sel vádol­ja, vele szem­ben – több­szö­rös vissza­esői minő­sé­gé­re is tekin­tet­tel – több mint huszon­két év sza­bad­ság­vesz­tés szab­ha­tó ki.