Főoldal » Archív » Hiányzásaik igazolására hamis magánokiratokat használtak fel a közmunkások

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség nyolc vád­lott ellen közokirat-hamisítás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Haj­dú­szo­bosz­lói Járásbíróságra

A vád­irat sze­rint az I.-VII. rendű vád­lot­tak vala­mennyi­en egy köz­mű­szol­gál­ta­tó cég haj­dú­szo­bosz­lói kiren­delt­sé­gén dol­goz­tak köz­mun­kás­ként 2016. év végén és 2017. janu­ár ele­jén. A VIII. rendű vád­lott a VII. rendű vád­lott élet­tár­sa volt.

A II.-VI. rendű vád­lot­tak 2016. novem­be­ré­ben és decem­be­ré­ben több napot hiá­nyoz­tak indo­ko­lat­la­nul a mun­ka­he­lyük­ről. A vád­lot­tak meg­sze­rez­tek isme­ret­len hely­ről több, köz­fog­lal­koz­ta­tot­tak szá­má­ra külön­bö­ző mun­kál­ta­tók által hir­de­tett állás­in­ter­jún való rész­vé­telt iga­zo­ló, kitöl­tet­len, azon­ban az adott cég bélyeg­ző lenyo­ma­tát tar­tal­ma­zó ira­tot. A II.-VI. rendű vád­lot­tak a doku­men­tu­mo­kat saját maguk kitöl­töt­ték, beír­ták azo­kat a napo­kat, ame­lye­ken iga­zo­lat­la­nul hiá­nyoz­tak, majd fik­tív alá­írás­sal lát­ták el azo­kat. Ezen vád­lot­tak a hamis iga­zo­lá­so­kat néhány nap eltel­te után átad­ták a köz­vet­len felet­te­sük­nek, aki azo­kat benyúj­tot­ta a köz­mű­szol­gál­ta­tó cég központjába.

Az I. rendű vád­lott 2017. janu­ár első nap­ja­i­ban szin­tén iga­zo­lat­la­nul volt távol a mun­ka­he­lyé­ről, ezért elment a házi­or­vo­sá­hoz, aki a meg­je­le­nés nap­já­tól a vád­lott beteg­sé­gé­re tekin­tet­tel hét  napra orvo­si iga­zo­lást állí­tott ki. Az I. rendű vád­lott ezután a laká­sán az iga­zo­lás kezdő idő­pont­ját, vala­mint a kere­ső­kép­te­len napok szá­mát meg­ha­mi­sí­tot­ta, majd a doku­men­tu­mot átad­ta a köz­vet­len felet­te­sé­nek, aki azt benyúj­tot­ta a köz­mű­szol­gál­ta­tó cég központjába.

A VII. rendű vád­lott 2016. novem­be­ré­ben iga­zo­lat­la­nul hiány­zott, ezért élet­tár­sa, a VIII. rendű vád­lott valót­lan tar­tal­mú iga­zo­lást készí­tett élet­tár­sá­nak, ami­hez fel­hasz­nál­ta a mun­kál­ta­tó­ja által a ren­del­ke­zé­sé­re bocsá­tott bélyeg­zőt. A VII. rendű vád­lott­nak a 2016. decem­ber 6-i hiány­zá­sa miatt is iga­zo­lás­ra volt szük­sé­ge, ezért isme­ret­len hely­ről szer­zett egy kitöl­tet­len, azon­ban a cég bélyeg­ző­jé­vel ellá­tott, állás­in­ter­jún tör­té­nő meg­je­le­nést iga­zo­ló ira­tot, ame­lyet élet­tár­sa, a VIII. rendű vád­lott töl­tött ki és írt alá. A VII. rendű vád­lott az így elké­szí­tett két ira­tot átad­ta a felet­te­sé­nek, aki azo­kat szin­tén benyúj­tot­ta a köz­mű­szol­gál­ta­tó cég központjába.

A felet­tes­nek egyik eset­ben sem volt tudo­má­sa arról, hogy a doku­men­tu­mok hamisítottak.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség az I. rendű vád­lott ellen közokirat-hamisítás bűn­tet­te, míg a II.-VIII. rendű vád­lot­tak ellen hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön, vala­mint fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, illet­ve pró­bá­ra bocsá­tás­ra tett indítványt.