Főoldal » Hírek » Hintónak ütközött a figyelmetlen sofőr - képekkel - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze vádat emelt egy buda­ke­szi férfi ellen, aki a 2. sz. főúton oko­zott több sze­mély és egy ló sérü­lé­sé­vel járó balesetet.

A vád sze­rint a férfi és utasa 2021. októ­ber 9-én 16:20 óra körül a 2. számú főúton Rét­ság felől Vác irá­nyá­ba autóz­tak. Rét­ság lakott terü­le­tén szü­re­ti fel­vo­nu­lás zaj­lott, majd a város után egy emel­ke­dőn a vád­lott mint­egy 78-82 km/h-s sebes­ség­gel köz­le­ke­dett, ami­kor utol­ért egy szo­ro­san az úttest jobb szé­lén, rész­ben már az útpad­kán hala­dó hin­tót. A két ló von­tat­ta hin­tón a kocsis mel­lett egy férfi, mögöt­tük két nép­vi­se­let­be öltö­zött két fia­tal lány ült.

A vád­lott – állí­tá­sa sze­rint a szem­ből tűző nap miatt – nem ész­lel­te a foga­tot, ezért a sze­mély­gép­ko­csi jobb első részé­vel féke­zés és ellen­kor­mány­zás nél­kül a hintó bal hátsó részé­nek ütkö­zött. Az ütkö­zés­től hir­te­len fel­gyor­su­ló hin­tó­ról a kocsis a lovak közé esett, uta­sai az úttest­re és az út menti víz­el­ve­ze­tő árok­ba zuhan­tak, a meg­va­dult lovak pedig a hin­tó­val a közel­ben lévő ben­zin­kú­tig vágtattak.

A bal­eset­ben a kocsis csi­go­lya­tö­ré­se­ket, három utasa könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Az egyik ló ugyan­csak súlyo­san meg­sé­rült és a jár­mű­vek is megrongálódtak.

A gép­ko­csi veze­tő­je meg­szeg­te a KRESZ azon ren­del­ke­zé­sét, mely sze­rint a jár­mű­vel min­dig a látá­si viszo­nyok­nak meg­fe­le­lő­en kell köz­le­ked­ni, ezért az ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ta meg; vád­ira­tá­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra és a 288.498 forint bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­sé­re tett indítványt.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság hoz döntést.