Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » Hitelből kötött fogadással akart nyerni - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki már a sport­fo­ga­dás tét­jét is a remélt nye­re­mény­ből sze­ret­te volna kifizetni.

 A vád­irat sze­rint a férfi élő sport­ese­mény­re kötött foga­dást egy dohány­bolt­ban, amely percről-perce vál­to­zik, így elő­for­dul, hogy a játé­kot rög­zí­tő ter­mi­ná­lon hama­rabb bekül­dik az adott időn belül bekö­vet­ke­ző ese­mény­re kötött foga­dást, mint­sem átven­nék annak ellenértékét.

A vád­lott ezt hasz­nál­ta ki, ami­kor 90.000,- Ft érték­ben foga­dott egy éppen folya­mat­ban lévő teniszmérkőzésre.

Ami­kor a keze­lő elküld­te a foga­dást és kérte az ellen­é­rét­ékét, a férfi egy fede­zet nél­kü­li bank­kár­tyá­val pró­bál­ta azt kiegyen­lí­te­ni. Miu­tán ez nem sike­rült, veze­tői enge­dé­lyét hagy­ta hátra biz­to­sí­ték­ként, amíg az autó­já­ból másik bank­kár­tyát hoz be.

Ezután beült a bolt előtt álló autó­já­ba, meg­vár­ta a foga­dá­si ese­mény bekö­vet­ke­zé­sét, mert már a foga­dás leadá­sa­kor is azt ter­vez­te, hogy nem fize­ti ki a tétet csak akkor, ha a nyer. Miu­tán kide­rült, hogy nem nyert, a hely­szín­ről fize­tés nél­kül távozott.

A vád­irat sze­rint a férfi már nem elő­ször ját­szott – és káro­sí­tott meg mást – ezzel a módszerrel.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a férfi ellen.