Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Hollandiából hozott kábítószerekkel kereskedett- a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő 27 éves fér­fi­val szem­ben, aki Hol­lan­di­á­ból hozott kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből fizet­te hite­lét.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a férfi 2019 szep­tem­be­ré­től meg­él­he­tést biz­to­sí­tó jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, hite­le­it fizet­ni nem tudta, ezért elha­tá­roz­ta, hogy koráb­bi kap­cso­la­ta­it fel­hasz­nál­va Hol­lan­di­á­ból beho­zott kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből fog meg­él­ni. A vád­lott a 2019 szep­tem­be­ré­ben szer­zett dro­got jel­lem­ző­en szó­ra­ko­zó­he­lye­ken érté­ke­sí­tet­te, mely­ből egy hónap alatt 1 212 500 forint össze­gű haszon­ra tett teszt.  A fér­fit az álta­la 2019 októ­be­ré­ben Hol­lan­di­á­ból beho­zott jelen­tős mennyi­sé­gű speed, ecs­ta­sy és koka­in szál­lí­tá­sa köz­ben a Tatai Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói 2019. októ­ber 29 -én Tatán elfog­ták és lefog­lal­ták tőle a közel 1,5 mil­lió forint érté­kű dro­got.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást szab­jon ki, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szert koboz­za el és vele szem­ben 1.212.500 forint össze­gig vagyon­el­kob­zást ren­del­jen el.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság tart­sa fenn a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát, figye­lem­mel arra, hogy vele szem­ben tovább­ra is fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye.

Kábí­tó­szer fényképek.pdf

Kábí­tó­szer fényképek.pdf

Kábí­tó­szer fényképek.pdf

Kábí­tó­szer fényképek.pdf