Főoldal » Hírek » Hónapokon keresztül bántalmazta gyermekét iskolai teljesítménye miatt – vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a hely­be­li nővel szem­ben, aki édes­any­ja és gyer­me­ke sérel­mé­re is köve­tett el bűncselekményt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a házas­tár­sá­val és édes­any­já­val közö­sen nevel­te a koráb­bi házas­sá­gá­ból szár­ma­zó kis­ko­rú gyer­me­két, aki 2019. szep­tem­be­ré­ben isko­lá­ba került. Az anya az év végé­ig a neki nem tet­sző dol­gok, ille­tő­leg az isko­lá­ban fel­me­rült prob­lé­mák miatt, így töb­bek között, ha a házi fel­adat nem készült el, rend­sze­re­sen han­go­san kia­bált, vesze­ke­dett a sér­tet­tel, továb­bá a gyer­me­ket heten­te több­ször bán­tal­maz­ta, kar­mol­ta, olva­só­könyv­vel, ille­tő­leg váll­fá­val, faka­nál­lal több­ször meg­ütöt­te.  A bán­tal­ma­zá­sok hatá­sá­ra a kis­ko­rú a lakás­ban több­ször elbújt, de ami­kor a vád­lott meg­ta­lál­ta, akkor a bán­tal­ma­zá­so­kat tovább folytatta.

Mind­eze­ken túl­me­nő­en a vád­lott a gyer­me­ke jelen­lé­té­ben évek óta rend­sze­re­sen kia­bált és vesze­ke­dett az édes­any­já­val is, akit trá­gár módon szi­dal­ma­zott, ille­tő­leg bán­tal­ma­zott is.

A vád­lott cse­lek­mé­nye­i­nek hatá­sá­ra a kis­ko­rú félel­mé­ben 2019. decem­be­ré­ben ott­hon­ról elszö­kött, majd őt a rend­őr­ség talál­ta meg és kísér­te haza.

A vád­lott fenti maga­tar­tá­sá­val a sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket oko­zott, mind­amel­lett fizi­kai és lelki bán­tal­ma­zá­sa­i­val a kis­ko­rú neve­lé­sé­re és fel­ügye­le­té­re, vala­mint gon­do­zá­sá­ra vonat­ko­zó köte­le­zett­sé­ge­it súlyo­san meg­szeg­te és ezzel a sér­tett testi, értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét súlyos mér­ték­ben veszélyeztette.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel, vala­mint könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, becsü­let­sér­tés­sel elkö­ve­tett kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vádolja. 

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.