Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Honosítási eljárásokkal kapcsolatos vesztegetés ügyében emelt vádat az ügyészség

 

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség az ügy­ben bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt három sze­méllyel szem­ben nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

Az ügy első- és másod­ren­dű vád­lott­ja - két nő - a mun­ká­ja révén ismer­te meg egy­mást, majd később közöt­tük bará­ti kap­cso­lat ala­kult ki.

Az ügy első­ren­dű vád­lott­ja az elkö­ve­tés ide­jén a Beván­dor­lá­si és Állam­pol­gár­sá­gi Hiva­tal ügy­in­té­ző­je volt. Hiva­ta­li fel­ada­ta­i­nak jelen­tős részét tette ki a hono­sí­tá­si eljá­rá­sok meg­in­dí­tá­sá­val, illet­ve az erre irá­nyu­ló kérel­mek­kel kap­cso­la­tos ügyintézés.

A másod­ren­dű vád­lott ide­gen­ren­dé­sze­ti segí­tő­ként járt el kül­föl­di sze­mé­lyek állam­pol­gár­ság­gal kap­cso­la­tos ügye­i­ben. Har­mad­ren­dű vád­lott az ő élet­tár­sa volt az elkö­ve­tés idején.

A vád­irat sze­rint a másod­ren­dű vád­lott 2013. év ele­jén azzal a cél­lal keres­te meg az első­ren­dű vád­lot­tat, hogy rábe­szél­je arra, hogy a nő jog­ta­lan elő­nyért cse­ré­be, hiva­ta­li köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­ve ked­ve­ző­en jár­jon el olyan ügy­fe­lek egy­sze­rű­sí­tett hono­sí­tá­si ügye­i­ben, akik a jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek­nek nem felel­tek meg - vagy azért, mert nem jelen­tek meg sze­mé­lye­sen a hiva­tal­ban, vagy mert nem beszél­tek magyarul.

Meg­ál­la­po­dá­suk sze­rint a másod­ren­dű vád­lott ezért a kérel­me­zők­től körül­be­lül 250 000 Ft-ot kért, és ebből ügy­le­ten­ként 10-20 000 Ft-ot, de leg­fel­jebb 50 000 Ft jog­ta­lan előnyt adott át az első­ren­dű vádlottnak.

A vád­lot­tak által kiala­kí­tott gya­kor­lat sze­rint az ügy­fe­lek­től a kérel­me­ket, vala­mint az egy­sze­rű­sí­tett hono­sí­tá­si eljá­rás meg­in­dí­tá­sá­hoz szük­sé­ges ira­to­kat a másod­ren­dű vád­lott  - több­nyi­re a har­mad­ren­dű vád­lott, mint bűn­se­géd köz­ve­tí­té­sé­vel és köz­re­mű­kö­dé­sé­vel - eljut­tat­ta első­ren­dű vád­lott tár­sá­nak, aki azo­kat a jog­sza­bá­lyi fel­té­te­lek hiá­nyá­ban iktat­ta, majd meg­in­dí­tot­ta az egy­sze­rű­sí­tett hono­sí­tá­si eljárásokat.

A vád­lot­tak a vád sze­rint össze­sen 19 kül­föl­di állam­pol­gár egy­sze­rű­sí­tett hono­sí­tá­si ügyé­ben jár­tak el jogellenesen.

A kerü­le­ti ügyész­ség a három vád­lot­tat bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés bűn­tet­té­vel - első­ren­dű vád­lot­tat annak elfo­ga­dá­sá­val - vádol­ja, és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.