Főoldal » Archív » Hotelekben lakott, nem létező dolgokat árult a csaló férfi

Har­minc­két rend­be­li csa­lás elkö­ve­té­se miatt emelt vádat a Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy negy­ven­két éves fér­fi­val szem­ben. A vád­lott hete­ket töl­tött külön­bö­ző hote­lek­ben, ahon­nan rend­re fize­tés nél­kül távo­zott, vala­mint nem léte­ző dol­gok érté­ke­sí­té­sé­vel össze­sen 810.280 forint kárt okozott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott­nak a 2016-2017-es évek­ben mun­ka­he­lye nem volt, haj­lék­ta­lan volt. Meg­él­he­té­sét abból finan­szí­roz­ta, hogy inter­ne­tes felü­le­ten eladás­ra hir­de­tett a tulaj­do­ná­ban, illet­ve bir­to­ká­ban nem lévő ter­mé­ke­ket, illet­ve külön­fé­le ter­mé­ke­ket kere­ső inter­ne­tes hir­de­té­sek­re poten­ci­á­lis eladó­ként vála­szolt. A becsa­pott vevő­je­löl­tek elutal­ták a vétel­árat, illet­ve ese­ten­ként az elő­le­get a vád­lott­nak, aki­től azután a kere­sett ter­mé­ket nem kap­ták meg. Ezzel a tevé­keny­sé­gé­vel 526.100 forint­ra tett szert.

Emel­lett 2016-ban az ország négy külön­bö­ző pont­ján lévő hote­lek­ben ven­dég­éj­sza­ká­kat töl­tött el, igény­be vette a szál­lo­dai szol­gál­ta­tá­so­kat, majd vala­mennyi hely­ről fize­tés nél­kül távo­zott. A férfi által a négy hotel­nek oko­zott kár össze­sen 284.180 forint.

A bün­te­tett elő­éle­tű elkö­ve­tő­vel szem­ben az ügyész­ség – egye­bek mel­lett – sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt.