Főoldal » Hírek » Hótömböt raktak az úttestre - videóval - a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 22 éves férfi ellen, aki gyer­mek­ko­rú tár­sá­val egy hótöm­böt rakott ki az úttest­re, ami­nek később egy autó neki is ütközött

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 22 éves férfi és gyer­mek­ko­rú társa 2021 decem­be­ré­ben, éjfél körül egy Moson­ma­gyar­óvár köze­li tele­pü­lés utcá­ján sétál­tak, havas, hideg idő­ben. Ekkor ész­re­vet­tek egy kb. 50 cm élhosszú­sá­gú átfa­gyott hótöm­böt, melyet kigör­get­tek az egyik for­gal­mi sáv köze­pé­re, majd távoztak.

Nem sok­kal később arra haladt egy sze­mély­au­tó, amely a sötét­ben, a sze­mer­ké­lő eső­ben későn ész­lel­te az úttes­ten lévő hótöm­böt, és az elkor­mány­zás elle­né­re is nekiütközött.

A jár­mű­ben az ütkö­zés miatt kb. 40 000 forint kár kelet­ke­zett. A vád­lott és gyer­mek­ko­rú társa olyan aka­dályt léte­sí­tett a köz­úton, amely alkal­mas volt arra, hogy az ott hala­dó jár­mű­vek­kel ütkö­zés révén sérü­lés­sel járó bal­ese­tet eredményezzen.

Az ügyész­ség a fel­nőtt­ko­rú elkö­ve­tő ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le három évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Moson­ma­gyar­óvá­ri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

Az eset­ről készült fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://fb.watch/ixIoV_xUmv/