Főoldal » Hírek » Hűtlen kezelés miatt jogerősen 600.000 forint pénzbüntetésre ítélték a volt helyettes államtitkárt - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Har­mad­fo­kon feje­ző­dött be a volt helyet­tes állam­tit­kár bün­te­tő­ügye, akit jog­erő­sen 600.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélt a bíróság. 

A Buda­pes­ti VIII. kerü­le­ti Ügyész­ség 2015 már­ci­u­sá­ban emelt vádat a koráb­bi Minisz­ter­el­nö­ki Hiva­tal helyet­tes állam­tit­ká­ra, továb­bá egy­ko­ri minisz­te­re ellen hűt­len keze­lés bűn­tet­te miatt. A Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság meg­is­mé­telt eljá­rá­sá­ban a két jogász vég­zett­sé­gű vád­lot­tat az elle­nük emelt vád alól felmentette.

A másod­fo­kú Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2020. novem­ber 11-én hozott íté­le­té­vel a volt helyet­tes állam­tit­kárt, mint tet­test, az egy­ko­ri minisz­tert, mint bűn­se­gé­det bűnös­nek mond­ta ki hűt­len keze­lés bűn­tet­té­ben és őket 600.000 forint, vala­mint 525.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A vád sze­rint a volt helyet­tes állam­tit­kár cége kép­vi­se­le­té­ben eljár­va 2008 év júni­u­sá­ban indo­ko­lat­lan szer­ző­dést kötött az akkor ügy­véd­ként tevé­keny­ke­dő tár­sá­val azért, hogy a Kft. tulaj­do­ná­ba kerü­lő kehi­da­kus­tá­nyi ingat­lan­hoz kap­cso­ló­dó­an ter­ve­zett kon­fe­ren­cia turiz­mus pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz jogi segít­sé­get nyújt­son. E szer­ző­dés 2010. novem­ber 30-áig volt hatály­ban, mely­nek ideje alatt a volt állam­tit­kár a vagyon­ke­ze­lői köte­le­zett­sé­gét meg­szeg­te, mivel szük­ség­te­le­nül 4.200.000 forint kifi­ze­té­sét enge­dé­lyez­te a tár­sá­nak, aki nem a szer­ző­dé­sé­nek meg­fe­le­lő­en járt el.

Az ügyé­szi és védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán har­mad­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2021. szep­tem­ber 16. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­vel a volt helyet­tes állam­tit­kár­ra kisza­bott pénz­bün­te­tést hely­ben hagy­ta. Tár­sát az elle­ne emelt vád alól fel­men­tet­te, mert azt álla­pí­tot­ta meg, hogy a meg­kö­tött szer­ző­dés­hez kap­cso­ló­dó­an valós ügy­vé­di tevé­keny­sé­get folytatott.

A koráb­bi ügyész­sé­gi köz­le­mény itt olvas­ha­tó: https://ugyeszseg.hu/a-hutlen-kezeles-buntette-miatt-kiszabott-buntetesek-sulyositasat-kezdemenyezi-az-ugyeszseg-egy-volt-helyettes-allamtitkar-es-minisztere-ellen-folyamatban-levo-ugyben-a-fovarosi-fellebbviteli-fougye/