Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Idős asszonyra támadt a kiszökött kutya - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek a kutyá­ja több­ször meg­ha­ra­pott egy utcán sétá­ló asszonyt.

A fia­tal férfi és édes­ap­ja 2020 októ­be­ré­ben a lakó­há­zuk utca­fron­ti drót­ke­rí­té­sét javí­tot­ták, amit a mun­ká­la­tok köz­ben rész­ben meg­bon­tot­tak, így azon egy nyí­lás kelet­ke­zett. Az édes­apá­nak egy idő után dolga akadt, ezért a fia egye­dül foly­tat­ta a mun­kát, nem sok­kal később azon­ban elment épí­tő­anya­gért a szom­széd­ba, a három éves, udva­ron tar­tott Staf­fords­hi­re ter­ri­er keve­rék kan kutyá­ját őri­zet­le­nül hagy­ta. A kutya ekkor figyelt fel az ingat­lan előtt sétá­ló 80 éves sér­tett­re, és a kerí­tés meg­bon­tá­sa miatt kiala­kult nyí­lá­son keresz­tül kisza­ladt az utcá­ra, ahol rátá­madt az idős asszony­ra, akit a láb­szá­rán és a boká­ján is meg­ha­ra­pott, nyolc napon túl gyó­gyu­ló, súlyos sérü­lé­se­ket okozott. 

A kutya­tá­ma­dás­nak az vetett végett, hogy az idős asszony kia­bá­lá­sá­ra a vád­lott, annak élet­tár­sa, és az egyik szom­széd is a hely­szín­re érke­zett, mely­nek hatá­sá­ra az eb vissza­ment az udvar­ra. A Nagy­atá­di Járá­si Hiva­tal később a vád­lot­tal szem­ben állat­vé­del­mi bír­sá­got sza­bott ki, majd a meg­fi­gye­lé­si zár­lat letel­tét köve­tő­en a kutyát a vád­lott­nak visszaadta.

A Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés­sel köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szemben.

A fotó a hely­szí­ni szem­le során készült.