Főoldal » Archív » Idős asszonyt akart kirabolni Szeghalmon – vádemelésre került sor - videóval

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 31 éves szeg­hal­mi férfi ellen, aki már­ci­us­ban bru­tá­lis módon pró­bált meg kira­bol­ni egy 79 éves idős nőt. 

A vád­lott­nak 2018 már­ci­u­sá­ban egy közel­gő uta­zás miatt pénz­re volt szük­sé­ge, de nem­igen kapott köl­csön sen­ki­től. 2018. már­ci­us 22-én dél­előtt 10 óra körü­li idő­ben azzal a szán­dék­kal ment be egy álta­la ismert, egye­dül élő, 79 éves nő szeg­hal­mi csa­lá­di házá­ba, hogy­ha erő­szak­kal is, de pénzt sze­rez. A sér­tett a für­dő­szo­bá­ban tar­tóz­kod­va hal­lot­ta, hogy vala­ki van a lakás­ban, ezért kilé­pett a helyi­ség­ből, össze­ta­lál­ko­zott a vád­lot­tal, aki azon­nal pénzt köve­telt tőle. A vád­lott köve­te­lé­sé­nek erő­szak­kal adott nyo­ma­té­kot: két­szer ököl­lel arcon ütöt­te a sovány test­al­ka­tú, bete­ges sér­tet­tet, majd lelök­te a föld­re, a föl­dön fekvő sér­tet­tet pedig több alka­lom­mal lábon rúgta, miköz­ben folya­ma­to­san pénzt köve­telt tőle, végül bevon­szol­ta a szo­bá­ba és rácsuk­ta az ajtót. Ezt köve­tő­en a vád­lott kuta­tást vég­zett a ház­ban, ami­kor ész­lel­te, hogy a ház előtt egy autó állt meg, a sér­tett egyik isme­rő­se érke­zett meg, emi­att üres kéz­zel siet­ve távo­zott a hátsó udva­ron keresz­tül. A rend­őrök az esti órák­ban Hajdú-Bihar megyé­ben fog­ták el. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben olyan súlyos comb- és láb­szár­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy azon­nal meg kel­lett műte­ni; mara­dan­dó fogya­té­kos­ság és súlyos egész­ség­rom­lás is kiala­kult nála.

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tat a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, vala­mint mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got és súlyos egész­ség­rom­lást okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól. Az eljá­rás a Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

Az elfo­gás­ról készült vide­ó­anyag a rend­őr­ség hon­lap­ján megtekinthető:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/idos-not-bantalmazott-orizetben-van