Főoldal » Archív » Idős asszonyt fosztott ki Kétegyházán – előzetesbe került

A Gyu­lai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy har­minc­két éves, Két­egy­há­zán tar­tóz­ko­dó férfi elő­ze­tes letartóztatását.

A ren­del­ke­zés­re álló ada­tok sze­rint a gya­nú­sí­tott, aki állan­dó mun­ka­hellyel és jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zik, 2018. feb­ru­ár 25-én, éjfél után nem sok­kal meg­je­lent a het­ven­hét éves, gyen­gén­lá­tó és korá­nál fogva moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott sér­tett házá­nál, a bezárt bejá­ra­ti ajtót befe­szí­tet­te, bement a kony­há­ba, fel­kap­csol­ta a vil­lanyt és kutat­ni kez­dett. A zajra fel­éb­redt a sér­tett, kiment a kony­há­ba és ráki­a­bált a gya­nú­sí­tott­ra, hogy „Mit akarsz itt, te tol­vaj, betö­rő!”. A gya­nú­sí­tott oda­lé­pett a sér­tett­hez, befog­ta a szá­ját, és rászólt, hogy ne kia­bál­jon, inkább adjon neki pénzt. Bár a sér­tett közöl­te, hogy nincs pénze, ennek elle­né­re a gya­nú­sí­tott átku­tat­ta a helyi­sé­get, kifor­gat­ta a sér­tett tás­ká­ját is. A sér­tett a gya­nú­sí­tott fel­lé­pé­se és erő­fö­lé­nye miatt mind­eköz­ben félel­mé­ben sem­mit nem mert csi­nál­ni. Miu­tán a gya­nú­sí­tott más érté­ket nem talált, a kony­há­ban lévő 4.000.-Ft érté­kű elekt­ro­mos rezsót vette magá­hoz, majd távo­zott a hely­szín­ről. A gya­nú­sí­tott az eltu­laj­do­ní­tott rezsót még ugyan­ezen a napon, haj­nal­ban egy isme­rő­sé­nek eladta.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt azért, mert ala­po­san fel­te­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén a sér­tett és a még ki nem hall­ga­tott tanúk befo­lyá­so­lá­sá­val, meg­fé­lem­lí­té­sé­vel a bizo­nyí­tást megnehezítené.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sát 30 napra elrendelte.