Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Idős asszonyt fosztottak ki a házalók - vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy férfi és egy nő ellen, akik egy sér­tet­től annak idős korát kihasz­nál­va lop­tak. 

A vád­lot­tak egyi­ke újság­hir­de­té­se­ket adott fel, misze­rint hagya­té­kot, régi por­ce­lánt, búto­ro­kat fel­vá­sá­rol­na. A vásár­lá­so­kat tény­le­ge­sen ő intéz­te, ami­hez férfi isme­rő­se segít­sé­get nyújtott.

2018. júni­u­sá­ban a vád­lot­tak meg­je­len­tek a 77 éves sér­tett­nél, aki­nek étke­ző búto­rát kíván­ták megvásárolni.

Az elkö­ve­tő­ket a sér­tett a lakás­ba been­ged­te, majd miköz­ben a nő a sér­tet­tel a bútor­ról egyez­ke­dett, férfi társa a lakás­ban talál­ha­tó külön­bö­ző érték­tár­gya­kat pakol­ta uta­zó­tás­ká­já­ba, és a lopott érté­kek­kel több­ször fordult.

A vád­lot­tak végül néhány érték­tár­gyat meg­vá­sá­rol­tak az idős sér­tet­től 8.000,- Ft-ért, ugyan­ak­kor a lakás­ból közel 100.000,- Ft érték­ben lop­tak értékeket.

Az elkö­ve­tők közül a nőt koráb­ban ugyan­ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt már elítélték.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett kifosz­tás bűn­tet­té­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1 évtől 5 évig ter­je­dő szabadságvesztés.