Főoldal » Archív » Idős asszonyt raboltak ki Kaposváron, de nem jutott messze az elkövető

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a 61 éves kapos­vá­ri fér­fi­val szem­ben, aki erő­szak­kal akar­ta meg­sze­rez­ni egy piac­ra tartó idős asszony pénz­tár­cá­ját Kapos­vá­ron.

Az ittas álla­pot­ban lévő férfi 2019 júli­u­sá­ban fel­fi­gyelt a szaty­ra­i­val piac­ra tartó 82 éves asszony­ra és elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az érté­ke­it. Ennek érde­ké­ben a jár­dán eláll­ta az útját, majd ami­kor a sér­tett meg­pró­bál­ta kike­rül­ni, meg­ra­gad­ta a csuk­ló­ját, míg a másik kezé­vel igye­ke­zett meg­sze­rez­ni a sér­tett - mobil­te­le­fon­ját és pénz­tár­cá­ját is tar­tal­ma­zó - kézi­tás­ká­ját, aki­nek azon­ban még volt annyi lélek­je­len­lé­te, hogy azt a háta mögé tette.

Ekkor a vád­lott kirán­tot­ta az asszony másik kezé­ben lévő szaty­rát, ami­től a sér­tett ugyan elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát, de nem esett el. Az idős nő ekkor han­go­san kia­bál­ni kez­dett, mire a férfi elő­vett egy kony­ha­kést és azt a sér­tett­re irá­nyoz­va tar­tot­ta. A nő kia­bá­lá­sá­ra fel­fi­gyelt egy ott dol­go­zó mun­kás, aki az asszony segít­sé­gé­re sie­tett, ami­től a vád­lott meg­ijedt, a sér­tett szaty­rát a hely­szí­nen hagy­ta, a kést eltet­te, majd elhagy­ta a hely­színt.

Az asszony segít­sé­gé­re siető férfi ezután a vád­lott után ment, akit egé­szen addig köve­tett amíg a rend­őrök a hely­szín­re értek, ahol elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit. Az ügyész­ség ezután indít­ványt tett a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet a bíró­ság elren­delt.

Az ügyész­ség az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy amennyi­ben bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, a bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát 6 évben álla­pít­sa meg.