Főoldal » Hírek » Idős, beteg emberek értékeire utazott a rovott múltú férfi- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy fér­fi­val szem­ben, aki két idős­ko­rú és egész­sé­gi álla­po­tá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra nem képes fér­fi­től vette el az értékeit.

A vád­irat sze­rint, 2021. ápri­lis 25-én dél­előtt a vád­lott és egy isme­rő­se azért men­tek be a sér­tett mező­kö­ves­di lakó­há­zá­nak udva­rá­ra, mert az idős férfi fele­sé­ge segít­sé­get kért tőlük, hogy az udva­ron rosszul lett sér­tet­tet segít­se­nek bevin­ni a lakás­ba. Miu­tán a két férfi a moz­gás­kép­te­len sér­tet­tet bevit­te a házba, az idős fér­fit hát­tal a fal­nak támaszt­va a pad­ló­ra ültették.

A vád­lott ekkor vette észre a sér­tett kigom­bolt ingén keresz­tül a nya­ká­ban viselt  arany nyak­lán­cot a rajta lévő arany medált. A vád­lott – kihasz­nál­va, hogy a sér­tett álla­po­ta miatt nem tudja a cse­lek­ményt meg­aka­dá­lyoz­ni - a 120.000 forint érté­kű ékszert kisza­kí­tot­ta a férfi nya­ká­ból és azt eltu­laj­do­nít­va sie­tő­sen távo­zott a lakásból.

A fen­ti­e­ket köve­tő­en, a vád­lott 2021. május 12-én késő este, egy mező­kö­ves­di lakás­ban bement - egy ott ven­dég­ként tartózkodó- idős férfi külön bejá­ra­tú lak­ré­szé­be  és a sér­tett­nek gyógy­szert kínált megvételre.

Miu­tán a férfi közöl­te, hogy nem kíván vásá­rol­ni, a vád­lott rövid időre elhagy­ta a szo­bát, azon­ban rövi­de­sen vissza­tért, majd a sér­tet­tet a bal vál­lá­nál nagy erő­vel meg­lök­te, aki ennek követ­kez­té­ben az ágyra esett. Ekkor a vád­lott – kihasz­nál­va, hogy az idős, gyen­ge fizi­ku­mú és beteg­sé­ge miatt moz­gás­kor­lá­to­zott férfi nem tud szá­mot­te­vő ellen­ál­lást kifej­te­ni - a sér­tett jobb kezé­ből kicsa­var­ta az idős férfi tás­ká­ját és azt a benne lévő 22.000 forint érté­kű mobil­te­le­fon­nal együtt eltu­laj­do­nít­va távo­zott a helyszínről.

A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a sér­tett a jobb kezén 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mező­kö­ves­di Járás­bí­ró­ság­nak. A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­ság döntését.