Főoldal » Hírek » Idős, beteg férfi a miskolci rablók áldozata - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 35 és egy 46 éves férfi ellen minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt. Az elkö­ve­tők éjsza­ka, Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban egy idős, beteg, ittas fér­fi­val beszél­get­tek, majd a háti­zsák­ját akar­ták meg­sze­rez­ni. A véde­kez­ni pró­bá­ló férfi kezét egyi­kük lefog­ta, míg a másik vád­lott több­ször meg­ütöt­te, 100.000 forint kész­pénzt, mobil­te­le­font és sze­mé­lyi okmá­nya­it vet­ték el.

A vád­irat sze­rint a fér­fi­ak 2021. júli­us végén, éjsza­ka Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban beszél­ge­tést kez­de­mé­nyez­tek az idős, egész­ség­ügyi trau­ma követ­kez­té­ben lerom­lott fizi­kai álla­po­tú, ittas fér­fi­val, aki­től meg­pró­bál­ták meg­sze­rez­ni a háti­zsák­ját. Az egyik vád­lott lefog­ta a bal kar­ját, míg társa az egyéb­ként is véde­ke­zés­re kép­te­len sér­tet­tet több­ször ököl­lel meg­ütöt­te, majd a háti­zsák­já­ból kivett egy mobil­te­le­font, pénz­tár­cát a benne lévő 100.000 Ft kész­pénz­zel, továb­bá sze­mé­lyes okmányait.

Miu­tán az elkö­ve­tők az érté­kek­hez hoz­zá­ju­tot­tak, a sér­tet­tet fal­hoz támasz­tot­ták, elmen­tek egy köze­li dohány és alko­ho­los ter­mé­ke­ket érté­ke­sí­tő bolt­ba, ahol a kész­pénzt elköltötték.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett az arc zúzó­dá­sá­val és az alkar hám­sé­rü­lé­sé­vel járó 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű és több­szö­rös vissza­eső vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsáthatók.