Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Idős emberek hiszékenységét és jóindulatát használta ki a miskolci csaló

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság elren­del­te egy 29 éves férfi letartóztatását.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság által foly­ta­tott nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a férfi a 2019. ápri­lis 12-én pénz­gyűj­tés­re és az elhunyt gyer­me­ké­re való hivat­ko­zás­sal jutott be egy mis­kol­ci idős nő laká­sá­ba, ahol elhunyt lánya rava­ta­li fotó­zá­sá­nak ürü­gyén elkér­te a sér­tett arany nyak­lán­cát azzal, hogy azt a fotó­zást köve­tő­en vissza­ad­ja. Miu­tán az idős nő a lán­cot átad­ta, a gya­nú­sí­tott a sér­tett figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va eltu­laj­do­ní­tot­ta a nő tás­ká­ját, majd távo­zott a lakásból.

A férfi ugyan­ilyen mód­szer­rel még továb­bi két idős­ko­rú sér­tet­tet ejtett téve­dés­be és sze­rez­te meg arany ékszereiket.

Mind­eze­ken túl a gya­nú­sí­tott szin­tén meg­té­vesz­tés­sel – így víz­óra leol­va­sást, sze­mét­szál­lí­tás­sal kap­cso­la­tos ügy­in­té­zést szín­lel­ve – továb­bi három mis­kol­ci sér­tett laká­sá­ba jutott be, ahon­nan külön­bö­ző érté­ke­ket és kész­pénzt tulaj­do­ní­tott el.

A nyo­mo­zó ható­ság a fér­fit –aki­vel szem­ben hason­ló bűn­cse­lek­mé­nyek miatt több másik bün­te­tő­el­já­rás is folya­mat­ban van – a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel vala­mint lopás bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel gyanúsítja.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tott ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bűn­is­mét­lés és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, ezért elren­del­te a férfi letartóztatását.