Főoldal » Archív » Idős férfi ütött el egy kerékpárost Ózdon, majd megállás nélkül tovább hajtott

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség segít­ség­nyúj­tás elmu­lasz­tá­sá­nak a veszély­hely­ze­tet elő­idé­ző által elkö­ve­tett bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 87 éves fér­fi­val szemben.

Az idős férfi 2016 novem­be­ré­ben Ózdon haladt gép­ko­csi­já­val. A sér­tett kerék­pá­ros kika­nya­ro­dott az egyéb­ként védett útvo­nal­ra kb. 100 méter­rel az autós előtt. A kerék­pá­ros tovább hala­dá­sa egy­sze­rű las­sí­tó féke­zés­sel is biz­to­sít­va lett volna. Az idős férfi azon­ban figyel­met­len­ség­ből több, mint hét másod­per­cen át nem ész­lel­te a kerék­pá­rost, akit féke­zés nél­kül, mint­egy 45 km/h sebes­ség­gel elütött.

A sér­tett az elütés követ­kez­té­ben a fején és a tes­tén nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A vád­lott anél­kül, hogy las­sí­tott volna, tovább haj­tott. Nem győ­ző­dött meg róla, hogy a bal­eset­ben sérült-e vala­ki és nem nyúj­tott segít­sé­get sem számára.

Az ügyész­ség pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és az idős sofőr jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tá­sát indítványozta.